داربست فلزی یکتا

اجرای داربست امری بسیار مهم بوده و می بایست توسط افراد باتجربه صورت گیرد.

اجاره داربست

داکثر ارتفاع مجاز و قانونی این گونه داربست ها ۳ متر خواهد بود. تعمیرکاران و نقاشان این امکان را دارا می باشند که برای کارهای موضعی، از داربست های چهارپایه ای فلزی چرخدار ( سکوی کار متحرک ) استفاده نمایند .

داربست های بلند فلزی

بست لوله های افقی : این بست دو لوله افقی را تحت زاویه ۹۰ درجه به یکدیگر وصل مینماید .
میله شکافدار اتصال : برای طویل کردن دو لوله داربست به کار گرفته خواهد شد .
پایه قابل تنظیم : به جداره ی داخلی پایین لوله اتصال یافته و به وسیله آن ارتفاع پایه داربست تنظیم می گردد .

هزینه های اجرای داربست فلزی

۱- ارتفاع انواع داربست ۲- حجم انواع داربست ۳- محل نصب انواع داربست ۴- امکان دسترسی به لوازم ( جنس کشی ) , ۵- تغییر فاصله های استاندارد و عرفی انواع داربست ۶- مهاری خور داربست ۷-نوع فعالیت ( داربست زیر بتن … داربست نماسازی ) و … / به شکل عمومی هزینه های اجاره داربست ماهیانه می باشد.

داربست فلزی تهران

داربست به علت اینکه در همه جا و در همه ی شهر ها مورد استفاده است به صورت جداگانه در تمامی شهر ها موجود می باشد و حتی در شهرهای بزرگ مانند تهران به صورت منطقه ای نیز تفکیک شده است و در واقع داربست فلزی تهران مختص تهران می باشد و اجاره داربست در شهرهای دیگر نیز شامل همان مکان می باشد.

پروژه های ما

نمونه کار های اجرا شده توسط تیم ما

جدیدترین مطالب

انواع داربست

انواع داربست

داربستهای پیش آمده                               turn-out scaffold

اینها شکلی از داربستهای مهار شده ی مستقل هستند که کاملاً به ساختمان تکیه دارند و در مکانهایی که برپاسازی دارستهای مرسوم از سطح زمین غیرممکن یا نامطلوب باشد مورد استفاده قرار می گیرند. سازه ی داربستی تکیه گاه چون از سطح ساختمان بیرون زده است به عنوان داربست پیش آمده شناخته می شود. برای ایجاد مهار، شمعهای قابل تنظیمی در بین سقف و کف نصب می گردد و لوله های مهاری به آنها متصل می شوند. به جز در مورد شمعهای مایل محکم کننده در این داربست تنها از بست های قائمه استفاده می شود.

9.6.3: داربستهای معلق                        hanging scaffold

این داربست از یک سکوی کار تشکیل می شود که از تکیه گاه هایی مانند بازوهای طرّه ای لبه فوقانی ساختمان معلق است و به عنوان وسیله ای موقتی جهت نظافت و تعمیرات سبک نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از ساختمان های بلند امروزی به ریلهای آویزشی مجهز هستند که در نمای ساختمان با تیر لبه فوقانی کار گذاشته شده اند و یا ریل آویزش گهواره به سطح فوقانی بام مسطح متصل است و یک واگون برقی یا دستی یا بازوهای لنگری جمع شونده جهت تکیه گاه سکو یا گهواره معلق بر روی آن سوار می شود. گهواره ها یا به صورت واحد های مجزا و یا گروهی به کار می روند تا یک سکوی کار پیوسته ایجاد کنند. چنانچه از گهواره ها به صورت گروهی استفاده شود، انتهای ستون های تنها به یکدیگر لولا می شوند و فضایی که بدین ترتیب در بین هر دو گهواره مجاور ایجاد می گردد نباید از 25mm بیشتر باشد.

9.6.4: داربستهای برجی متحرک                   mobile scaffold towers

این داربستها عمدتاً توسط نقاشها و تعمیرکاران و برای دسترسی به سقفها و مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرند که سکوی کار باید به سرعت از مکانی به مکان دیگر منتقل شود. داربست اساساً از لوله های داربستی و به صورت برجی مربع شکل ساخته می شود و در زیر آن نیز چرخ و ترمز نصب می گردد. جهت بالا و پائین رفتن از داربست، نردبانی عمودی به یک طرف برج متصل شده است. سکوی کار باید با مقررات مربوطه مطابقت داشته باشد و ابعاد آن از 1/2 m × 1/2 m کمتر نباشد. برای آنکه داربست از ثبات کامل برخوردار باشد ارتفاع آن نباید از 3/5 برابر اندازه ی کوچکترین ضلع برای کارهای داخلی و 3 برابر اندازه ی کوچکترین ضلع برای کارهای خارجی بیشتر باشد. همچنین به جز در مواردی که داربست به ساختمان مهار می شود ارتفاع آن نباید از حداکثر 10m تجاوز کند.

انواع داربست

9.6.5. برجهای داربست

9.6.5.1: برجهای استاده آزاد                 free standing towers

ساختارهای ایستاده آزاد به خود متکی هستند و به ساختارهای دیگر برای استحکام یا پایداریشان کاملاً وابسته نیستند.

-برجهای دسترسی کار سبک

ثابت و متحرک برای استفاده داخل ساختمانها

(بار تحمیل شده بیشتر از 1/5 kn/m2نباشد).

– برجهای دسترسی کار سبک

تابت و متحرک برای استفاده در بیرون

(بار تحمیل شده بیشتر از 1/5 kn/m2نباشد).

– برج های کار سنگین

این برج ها همیشه مطابق جزئیات طرح ساخته می شوند.

9.6.5.2: فقط برج های متحرک

اتصالات در ستون ها باید فقط با غلاف یا بن بست های موازی ساخته شوند.

چرخها قطری کمتر از 125mm ندارند و باید با موانعی که نتوانند به طور ناگهانی آزاد شود درون پایه ستون ها قفل شوند. بار کاری ایمن باید بر روی چرخ مشخص شود.

9.5.6.3: دسترسی

نردبان باید به طرف باریکتر برج و ترجیحاً درون ناحیه پایه ثابت شود. آن ممکن است عمودی یا زاویه دار باشد. همه قوانین نردبان معمولی باید به کار روند.

9.5.6.4: برجهای ثابت و متحرک

ابعاد مطابق با نیاز تغییر می کند اما ارتفاع ستون ها نباید هرگز از 1/2m کمتر یا از 2/7m بیشتر باشد.

اتصالات پایه بلند باید تقریباً در 150mm از قسمت پایین ستون ها ثابت شوند.

به استثنای سکوی کاری، کمرکش و دستک افقی نیز باید به ستون ها یا بن بست های قائمه ثابت شوند.

ارتفاع جایگاه کار نباید از 2/7m تجاوز کند یا بزرگتر از کوچکترین اندازه پایه باشد.

مهاربندی به دو شکل است:

1- مهاربندی پلان (plan bracing) در پایه، سکوی کار و در جایگاه کاری بصورت یک در میان.

2- مهاربندی مورب در ارتفاع کامل داربست در تمام چهار طرف.

در مهاربندی پلان ستون ها باید با بست های قائمه ثابت شود. مهاربندی مورب باید به کمرکش ها و دستک افقی با بست های گردان یا زاویه قائمه ثابت شوند. ارتفاع مطابق نسبت پایه برای هر نوع ساختار نباید بزرگتر از آنچه در زیر نشان داده شده باشد.

برج داخلی ثابت  1 تا 4

برج خارجی ثابت  2 تا 3/5

برج داخلی متحرک 1تا 3/5

برج خارجی متحرک 1 تا 3

حداکثر ارتفاع توصیه شه بدون تکیه گاه برای برجهای ثابت 10/8m می باشد. به جز در موردی که به ساختمان در فواصل 6m وصل شود و تا 50m افزایش یابد.

سکوی کار باید کاملاً و دقیقاً با مساحت حداقلی 1/2 m × 1/2 m تخته پوش شود.

دستک های افقی نباید در فواصلی کمتر از 1/5m قرار گیرند.

بار توزیع شده روی سکوی برج کار سبک نباید از1/5 kn/m2تجاوز کند.

نرده های محافظ و قرنیزها در هر چهار طرف ضروری است و قرنیزها باید از سطح سکو حداقل 150mm بالاتر قرار گیرد و نرده محافظ باید حداقل 910mm بالاتر از سکو باشد. در حالی که فاصله بین قرنیز و نرده محافظ از 470mm بیشتر نباشد.

9.6.6: بالابرهای برجی                           hoist towers

بالابرهای برجی ساختارهای بلند باریکی هستند؛ عموماً به داربستی که کاربرد بیشتر دارد اتصال می یابند و پایه های مشترکی با این داربست دارند.

نصب علائم راهنما بر روی بالابرها باید به روش توصیه شده ی سازنده ی بالابر صروت بگیرد.

هر نوع تخته کوبی که در مقابل وزش باد مقاومت نشان می دهد نباید به کار رود، مگر اینکه در طراحی آن نیروی باد نیز محاسبه شده باشد.

فونداسیون بالابرهای برجی باید تراز و مستحکم باشد. بالشتک های اصلی باید به اندازه ای در زمین فرو روند که در برابر ارتعاش مقاوم باشند.

پایه ها باید درصفحه ای زیر ستون که به بالشتک ها میخکوب شده اند به صورت عمود با دقت 10mm در هر 6 متر ارتفاع قرار بگیرند (ارتعاش نباید به صورت تجمعی و یا افزایشی باشد).

کمرکش و دستک های افقی داربست باید با بست های قائمه به ستون ها ثابت شوند. و ارتفاع جایگاه های کار باید با ارتفاع جایگاه کار داربست اصلی مطابقت داشته باشد، و نباید بیشتر از 2m باشد.

مهارها نیز باید با بست های قائمه به ستون اتصال یابند. تمام قسمت های نمایی برج باید مهاربندی گردد به جزء فاصله ی دو ستون که محل دسترسی است.

مهاربندی پلان باید در بالای برج و تمام اجزائی که cathead یا یک مکانیسم بالابرنده را پشتیبانی می کنند به کار رود. علاوه بر این برج باید به داربست اصلی در جایگاه های کاری متناوب مهاربندی پلان گردد.

بالابرهای برجی و داربست مجاور باید به تمام طبقه های ساختمان اتصال یابند. ارتفاع برج در آخرین نقطه ی اتصال نباید بیش از 6 متر باشد.

در جائی که دسترسی به بالابرهای برجی از طریق داربست وجود ندارد، برج باید به طور مستقیم به ساختمان اتصال یابد.

هرنوع بالابر برجی که بطور آزاد برپا می شود با بالابری که بیش از 50 متر ارتفاع دارد، باید طبق توصیه های سازنده بالابر به طور ویژه طراحی، مهاربندی، اتصال و مستحکم گردد و باید دارای ثبات کافی باشد.

در تمام سطوح دسترسی به بالابر برجی یا مسیر آن یا جایی که افراد در معرض ضربه خرودن توسط قسمت های متحرک بالابر هستند. بالابر برجی یا مسیر آن باید با محصورسازی اصولی محافظت گردند.

در جائی که دسترسی به بالابر برجی موردنیاز است، درهای ورودی متناسب باید فراهم گردند. ارتفاع درها و منطقه ی محصور باید 2 متر باشد.

وقتی که افراد حمل و نقل می شوند، باید یک قفل داخلی یا وسیله ای ایمنی برای هر در فرهم گردد؛ برای اطمینان یافتن از اینکه این در تنها وقتی باز می شود که به سطح زمین رسیده است و همچنین آن باید قبل از اینکه از زمین بالا رود بسته شود.

9.6.6.1: بالابر بنا                                 builder’s hoist

حتی در قراردادهای بزرگ، بالابرهای مکملی ارزشمند برای جرثقیل های ثابت و متحرک هستند. در محل های کاری کوچک، ممکن است آنها تنها ماشین آلات بالابر در دسترس باشند.

انواع مختلفی از بالابرها موجود است. ممکن است انواع بزرگترها آنها به عنوان آسانسور عمل کنند ولی کاربرد باید بر طبق قوانین دقیق ساخت، نصب و راه اندازی شوند.

9.6.7: داربست قفسی                              access birdcage scaffold

داربست قفسی شامل مجموعه ای از ستون ها است که در فاصله های منظم بصورت خطوط موازی مرتب شده اند (معمولاً با فاصله های مساوی جدا از هم). این ستون ها با مجموعه ای از کمرکش ها و دستک های افقی داربست در هر طبقه ی کاری به هم اتصال یافته اند. جایگاه کار فوقانی به منظور ایجاد یک سکوی دسترسی برای کار بر روی سقف و طاق نما، برای مصال به منظور تعمیرات منایع روشنایی، تهویه یا اسپرینکلرها بالا نواحی داخلی تخته بندی شده است.

همچنین فاصله ی بین دو ستون در داربست قفسی ممکن است برای تشکیل یک داربست دسترسی معمولی به دیوارهای نگهدارنده طاق نما نیاز داشته باشند.

دو نوع داربست قفسی وجود دارد:

1- داربست قفسی با بیش از یک طبقه (جایگاه کار)

2- داربست قفسی تنها با یک جایگاه کاری (یک طبقه)

ستون ها در هر جایگاه کاری در هر جهتی نباید بیش از 2/5 متر باشند.

ارتفاع اولین جایگاه کار در جائیکه دسترسی به سطح زیرین داربست ضروری است ممکن است به 2/5 متر برسد، در غیر این صورت ارتفاع جایگاه های کار معمولاً باید در فواصل 2 متری باشد.

به استثناء سطح کاری در فاصله های بین دو ستون بیرونی، یک قفس باید فقط دارای یک جایگاه کار باشد. به عبارت دیگر جایگاه کار فوقانی و بارگیری بر روی این جایگاه نباید از 0/75 kn/m2 فراتر رود.

در موردی که داربست قفسی، سطح بزرگی را پوشش می دهد عرض دهانه ی کناری ممکن است به 3، 4 یا 5 تخته کاهش یابد تا با مقررات انواع ویژه دسترسی در اطراف لبه ها مطابقت پیدا کند.

کمرکش و دستک های افقی باید با اتصالات قائمه به ستون ها متصل شوند. در جایگاه کار فوقانی، دستک های افقی داربست باید با بست های مهاری خود آن به کمرکش ها اتصال یابند. دستک های افقی در جایگاه های کاری در دهانه های کناری ممکن است به کمرکش ها متصل شوند تا سطحی تراز را برای بارگیری بوجود آورند.

تمام داربست های قفسی باید مهاربندی شوند و یا اتصال یابند. برای اطمینان یافتن از اینکه آنها ثابت و پایدارند، ستون ها باید به طور کافی مهاربندی گردند تا برای حمل بارهای عمودی به قدر کافی مستحکم باشند. قفس ها باید به اندازه ی کافی مستحکم باشند تا در مقابل تکان ها ی جانبی و بارهای افقی مقاومت کنند و از واژگونی ایمن باشند. قفس های بیرونی باید برای مقاومت در برابر نیروی باد مهاربندی گردد و هنگامی که ضروری است لنگرگیری شوند.

وقتی که قفس ها بدون هیچ گونه تکیه گاه و آزادانه برپا شده اند plan bracing باید در نظر گرفته شود.

9.6.7.1: قفس های خارجی                             external cages

مهاربندی داربست باید به صورت هر مهار به ازای هر 6 ستون در تمام مسیرها انجام شود. مهاربندی در تمام مسیرها باید ترجیحاً به کمرکش ها یا دستک های افقی با اتصالات زاویه قائمه بسته شوند یا اگر این امر امکان پذیر نباشد، با استفاده از بست های گردان داربست به ستون ها متصل شوند.

9.6.7.2: قفس های داخلی                                 internal cages

جایی که یک ساختار مجاور وجود دارد، قفس ها از این ساختار ثبات و استحکام می یابند. و اگر امکان پذیر باشد هر چهار طرف باید ایمن گردند. و در جائی که دو دیوار مقابل هم وجود دارد، کافی است که لوله ها طوری چیده شوند که لبه ی همه آنها جفت هم باشند. (کنار یکدیگر یا لب به لب قرار بگیرند.) چنانچه فقط یک دیوار وجود داشت استفاده از بست دو طرفه ضروری است.

خوشایندترین گزینه ی انتخابی، گسترش کمرکش و دستک های افقی داربست است. جائیکه آنها در هر دو انتها لب به لب هم قرار دارند، قطرّهای بست چوبی و پین های باز ممکن است به کار روند.

9.6.7.3: سکوها                                      platforms

هیچ نوع شکافی نباید در سطح سکو وجود داشته باشد، لبه ی کناری سکوها نباید بیش از 150mmباشد، مگر اینکه قرنیز و نرده های حفاظتی فراهم گردند. جائی که یک سمت داربست بیشتر از 11 ستون دارد فقط به دیوار اتکا کردن امکانپذیر نیست (فقط دیوار تکیه گاه نباشد). زیرا بعضی از ستون ه در هر صورت از تکیه گاه بسیار دور خواهند بود. بنابراین مهاربندی الزامی خواهد شد که می توان با کاربرد اتصالات و لوله ها با استفاده از قسمتهای میانی ساختار برای مثال ستون ها بهره برد.

هر نوع قفسی که بیش از 50m ارتفاع دارد باید به طور ویژه طراحی شود. به عنوان یک قانون کلی، ردیف  ستون ها باید به صورت یک در میان مهاربندی گردد.

در داربست های قفسی که تنها یک جایگاه کار دارند باید توجه خاصی به مهاربندی مواردی که کمتر از 2/5m ارتفاع دارند شود. عدم مهاربندی جایگاه کار فوقانی مؤکد این است که پایداری سطح آن ناشی از مهاربندی تنها یک جایگاه است که بنابراین باید به طور صحیح قرار گرفته و ثابت شوند.

ستون ها باید با اتصالات پایه ای (foot tie) حداقل در دهانه های یک در میان در هر دو مسیر برای ایجاد چارچوب ها فراهم شوند. مهاربندی قطری چارچوب ها باید بصورت یک در میان در دو جهت انجام شود. کمرکش و یا دستک های افقی داربست باید با غلاف یا بست های موازی متصل شوند. مواد و مصالح نباید بر روی قفس ها انباشته شوند، مگر در مواردی که به طور ویژه برای این منظور طراحی شده اند.

برای جزئیات بیشتر BS 5973 را ببینید.

9.6.8: داربست دروازه ای (طرّه ای)                            cantilever scaffold

این داربست ها در وهله اول به عنوان سکویی مرتفع جهت بارگیری و تخلیه بار در بالای پیاده رو های عمومی و مکانهایی که ساختمان در حال احداث یا تعمیر، در مجاورت پیاده رو قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرند. مقررات ویژه ای آنها مانند راهروی پیاده رو روشن سازی و محدودیت های ابعادی باید کاملاً رعایت شوند. از سکوی پل مانند همچین می توان به عنوان مکان ذخیره سازی مصالح و یا سکویی برای برپا ساختن داربستهای مستقل معمولی جهت دسترسی به نمای ساختمان نیز استفاده کرد.

9.6.9: داربستهای سیستمی                                      system scaffold

این داربستها براساس لوله فولادی مساقل معمولی ساخته می شوند. اما به جای آنکه با یکسری گیره و بست جداگانه به یکدیگر متصل شوند معمولاً از اتصالات قفل و بست داخلی استفاده می کنند. این داربستها علاوه بر تطبیق پذیری به راحتی برپا شوند. همچنین برای مونتاژ و پیاده کردن آنها می توان از کارگران نیمه ماهر نیز استفاده کرد.

از مزایای اکثر این داربستهای سیستمی، فقدان مهارهای داخلی است که فضای بازی جهت راه رفتن در تمام سطوح فراهم می کنند اما به هرحال آنها نیز به مهاربندی سطح ساختمان نیاز دارند.

شماره های تماس: 09123506429 – 02122893507

ایمنی داربست ها

ایمنی داربست ها

محيط كار از چهار جزء انسان ، تجهيزات، مواد ومحيط تشكيل شده است. مهمترين مسئله در يك محيط كار ايجاد يك محيط ايمن مي باشد كه جهت ايجاد اين محيط اقدامات بسياري از آموزش پرسنل گرفته تا حفاظ گذاري دستگاه صورت مي پذيرد. يكي از اقدامات ايمني مؤثر در صنايع و فعاليتهاي گوناگون استفاده از داربست به عنوان يك وسيله مطمئن و ايمن جهت كار در ارتفاع مي باشد كه با استفاده از آن مي توان ايمني محيط كار را فراهم نموده و فعاليت را با كيفيت عالي به پايان رساند.

بر پا نمودن داربست داراي شرايط و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد . شرايط و دستورالعملها شامل شرايط تجهيزات داربست بند، شرايط پرسنل و دستورالعمل ايمني خاص داربست بند مي باشد . كه با اجزاي آن علاوه بر بر پا نمودن يك داربست مناسب ايمني اپراتور داربست بند و اپرتورهاي خاص فعاليتي كه داربست براي آن بر پا شده است به طور كامل برقرا مي شود.

الف: ‌نيروي انساني :

افراد داربست بند بايد از نظر جسماني و رواني داراي سلامتي كامل باشند . (با انجام معاينات قبل از استخدام و دوره اي مي توان از اين امر اطمينان حاصل نمود)

1- داراي بيماريهاي صرع – سرگيجه- فشار خون و مشكلات تنفسي نباشد.

2- قدرت بالا روي از شيب های تند، عبور از گذرگاه هاي مرتفع را دارا باشد.

3- افراد بايد داراي اعتماد به نفس كافي باشند.

ب : ابزار و تجهيزات :

1- لوله هاي فولادي

 بدون درز با قطر mm 48 مخصوص داربست بندي به طول cm 20 تا 6 متر و ضخامت mm 5/3 و وزن 3/21 كيلو گرم كه نوع بدون درز آن مناسب ترين لوله براي نصب داربست مي باشد . هنگام استفاده بايد دقت كرد لوله داراي شكلي سالم، صاف و تميز باشد و آغشته به مواد چرب و روغني ، سيمان و گچ نباشد .

2- بست هاي فلزي

بست فلزي چهار پيچه (فولادي) : متداولترين مورد استفاده در نصب داربست به شمار مي رود و دارای وزني معادل1650 گرم است كه قادر است  وزني معادلKg  1200 را تحمل نمايد و توسط چهارپيچ و مهره به لوله ديگر متصل مي شود و زاويه اي كه پس از اتصال دو لوله تشكيل مي دهد 90 درجه مي باشد. طول اين بست mm 100 از هر طرف است.

– بست فلزي چرخشي : اين نوع بست از دو قسمت مركب تشكيل شده كه توسط پين فولادي به يكديگر متصل مي گردد . به طوريكه دو قسمت درگير قابليت چرخش 360 درجه نسبت به يكديگر را دارند. لوله هاي داربست به صورت زاويه دار به هم متصل مي شوند . براي اتصال لوله هاي گذري ، ضربه اي، مورب و … از آن استفاده مي گردد . اين بست تحمل فشار 1000 كيلوگرم را دارد و زون آن معادل gr 1700 مي‌باشد .

– بست كمكي يا نگهدارنده : به منظور بالا بردن مقاومت بست ساده در برابر فشار بكار مي رود و در زير بست فلزي و مماس با آن قرار مي گيرد . براي داربست هايي كه وزن بيشتري را بايستي تحمل كنند  و همچنين داربستهاي كه به صورت معلق در ارتفاع نصب می گردند، از اين نوع بست ها استفاده مي‌گردد. داراي وزن 600 گرم بوده و مقاومت بست فلزي ساده را تا 2700 كيلوگرم افزايش مي دهد ولي به تنهايي داراي مقاومت كمي مي باشد.

– بست كلاهكي(مخصوص ايجاد سقف) : از اين نوع بست فقط در بالاي لوله هاي ستون يا عمودي استفاده مي شودو در واقع در داربست هاي مسقف يا داربست هايي كه نياز به چادر در آنها وجود دارد استفاده مي شود. وزن اين نوع داربست با 860 گرم و توسط يك پيچ محكم مي گردد . نوع ديگر اين بست چرخشي و قابل تنظيم مي باشد.

– بست زبانه اي يا پيوندي: جهت اتصال لوله هاي افقي مورد استفاده قرار مي گيرد. در محل تماس اين بست با لوله زائده هاي با قطر mm 14 طراحي شده كه در سوراخ لوله هاي افقي قرار مي گيرد. و توسط واسطه يا مغزي درون لوله مقاومت كششي بسيار زيادي معادل 4500 كيلوگرم در نقطه اتصال دو لوله به هم ايجاد مي نمايد. داراي چهارپيچ و وزني معادل1650 گرم مي باشد . سوراخهاي ايجاد شده در دو سر لوله ها از لبه مقطع لوله تا مركز سوراخ 30 ميلي متر قطر سوراخ mm 15 است .

3- مغزي:

 در هر نوع داربست كه بيش از 6 متر ارتفاع داشته باشد حتماً از اين ابزار استفاده خواهد شد . مغزي رابط جهت تقويت استحكام لوله هايي كه روي هم قرار دارند استفاده مي شوند. اين ابزار داراي طول 120 ميليمتر و جنس آن از فولاد مي باشد. و در انواع مقطع چهارگوش  و دايره ساخته مي شوندكه در وسط آن رينگ فولادي با ضخامت mm  6 و قطر دايره اي 5/47 ميليمتر نصب گرديده به طوريكه پس از قرار گرفتن درون دو لوله با حلقه (رينگ) مغزي كمتر ازmm  5/2  از طرفين باشد تا مانع درگيري بست با لوله نگردد. مورد استفاده در لوله هاي عمودي به مراتب بيشتر از لوله هاي افقي دارد و وزن آن gr 800 مي‌باشد.

4- كفشك يا پايه فولادي :

 در مكانهاي كه محل نصب آن سطوح سيماني ،موزائيك و يا آسفالت باشند و همچنين در زمين‌هاي شني و يا خاكي استفاده مي شود . همچنين براي استفاده كفشك روي سراميك يا كاشي حتماً از لاستيك مخصوص و تخته همزمان استفاده مي گردد تا در صورت سنگيني داربست آسيبي به كف سراميك يا كاشي وارد نشود.

5- لنگريا مهاربند داربست پيچي

 وسيله اي قابل تنظيم كه توسط پيچ تغييرطول پيدا مي كند و جهت اتصال و تكيه دادن داربست به ستون يا ديواره در نقاط مختلف داربست بكار مي رود . وزن آنgr 1600 و داراي طول نهايي max410mm  و كمترين طول min 218 mm مي باشد . نوع ديگر آن درون لوله هاي عمودي قرار مي‌گيرد و وزن آن gr 2850 و در مهار سقف بصورت عمودي بكار مي رود.

6- چرخ هاي فولادي :

 براي داربست هاي سيار بكار مي رود.چرخ ها در دو نوع داخل سالن ياخارج سالن ساخته شده كه روي گروه اول تغييراتي حاصل شده روكش چرخ از لاستيك مخصوص ساخته شده و وزن آن معادل 55/9 كيلو و تحمل 600 كيلو گرم وزن را دارد . نوع فولادي آن در خارج كارگاه مورد استفاده قرار مي گيرد و تحمل نيروي معادل 1000 كيلوگرم را به تنهايي دارد و وزن تقريبي آن معادل 5700 كيلوگرم و در يك داربست 8 متري با احتساب وزن داربست 4 تن نيرو را تحمل مي كند.

7- آچار دوسر رينگ كروم واناديم استاندارد. 22×21 داراي طول 28 سانتي متر كه جهت محكم نمودن پيچهاي داربست بكار گرفته مي شود. حداكثر نيروي مجاز جهت سفت كردن توسط اين آچار 600 كيلوگرم يا نيروي بازوي كارگر مي باشد .

8- گونيا  تراز  شيلنگ تراز و شاقول

9- طناب ايمني (نجات) كه در مجاورت داربست به ستون يا محلي جهت حفاظت افراد و نصب كمربند ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد و طول آن 20 متر مي باشد.

10- كمربند ايمني و كفش مخصوص:

 داربست كه داراي كف مخصوص كه الاستيسه زياد دارد . ساق اين نوع كفشها بلندتر از ساير كفش‌هاي ايمني طراحي و ساخته مي شود . اين كفش مشابه كفش ايمني مي باشد كه به پاي كارگر به هنگام عبور از روي لوله هاي دايره شكل اطمينان خاطر زياد مي بخشد و مانع از لغزش او مي گردد .

11- شبكه هاي توري حفاظتي :

در داربست هاي سبك و سنگين به كار مي رود . از جنس نايلون – كتان – پلي استر تهيه مي شود و درشتي بافت تار و پود به فاصله 1 سانتي متر از يكديگر قرار دارند و اغلب به رنگ سبز بر روي نماي داربست و به منظور جلوگيري از سقوط اشياء و ابزار و تكه هاي مصالح ساختماني نصب مي گردد. نصب اين حفاظ ايمني در داربست هاي ساختماني ، كنار گذرگاهها يا معابر عمومي الزاميست.

تجهیزات داربست

تجهیزات داربست

در اینجا می خواهیم تا شما را با ابزار و تجهیزات داربست آشنا کنیم.

۱-لوله هاي فولادي
بدون درز با قطر mm 48 مخصوص داربست بندي به طول cm 20 تا ۶ متر و ضخامت mm 5/3 و وزن ۳/۲۱ كيلو گرم كه نوع بدون درز آن مناسب ترين لوله براي نصب داربست مي باشد . هنگام استفاده بايد دقت كرد لوله داراي شكلي سالم، صاف و تميز باشد و آغشته به مواد چرب و روغني ، سيمان و گچ نباشد .
۲-بست هاي فلزي
بست فلزي چهار پيچه (فولادي) : متداولترين مورد استفاده در نصب داربست به شمار مي رود و دارای وزني معادل۱۶۵۰ گرم است كه قادر است  وزني معادلKg  ۱۲۰۰ را تحمل نمايد و توسط چهارپيچ و مهره به لوله ديگر متصل مي شود و زاويه اي كه پس از اتصال دو لوله تشكيل مي دهد ۹۰ درجه مي باشد . طول اين بست mm 100 از هر طرف است.
-بست فلزي چرخشي : اين نوع بست از دو قسمت مركب تشكيل شده كه توسط پين فولادي به يكديگر متصل مي گردد . به طوريكه دو قسمت درگير قابليت چرخش ۳۶۰ درجه نسبت به يكديگر را دارند .لوله هاي داربست به صورت زاويه دار به هم متصل مي شوند . براي اتصال لوله هاي گذري ، ضربه اي، مورب و … از آن استفاده مي گردد . اين بست تحمل فشار ۱۰۰۰ كيلوگرم را دارد و زون آن معادل gr 1700 مي باشد .
-بست كمكي يا نگهدارنده : به منظور بالا بردن مقاومت بست ساده در برابر فشار بكار مي رود و در زير بست فلزي و مماس با آن قرار مي گيرد . براي داربست هايي كه وزن بيشتري را بايستي تحمل كنند  و همچنين داربست هاي كه به صورت معلق در ارتفاع نصب می گردند، از اين نوع بست ها استفاده مي گردد. داراي وزن ۶۰۰ گرم بوده و مقاومت بست فلزي ساده را تا ۲۷۰۰ كيلوگرم افزايش مي دهد ولي به تنهايي داراي مقاومت كمي مي باشد.
– بست كلاهكي(مخصوص ايجاد سقف) : از اين نوع بست فقط در بالاي لوله هاي ستون يا عمودي استفاده مي شود و در واقع در داربست هاي مسقف يا داربست هايي كه نياز به چادر در آنها وجود دارد استفاده مي شود. وزن اين نوع داربست با ۸۶۰ گرم و توسط يك پيچ محكم مي گردد . نوع ديگر اين بست چرخشي و قابل تنظيم مي باشد.
– بست زبانه اي يا پيوندي: جهت اتصال لوله هاي افقي مورد استفاده قرار مي گيرد. در محل تماس اين بست با لوله زائده هاي با قطر mm 14 طراحي شده كه در سوراخ لوله هاي افقي قرار مي گيرد. و توسط واسطه يا مغزي درون لوله مقاومت كششي بسيار زيادي معادل ۴۵۰۰ كيلوگرم در نقطه اتصال دو لوله به هم ايجاد مي نمايد. داراي چهارپيچ و وزني معادل۱۶۵۰ گرم مي باشد . سوراخهاي ايجاد شده در دو سر لوله ها از لبه مقطع لوله تا مركز سوراخ ۳۰ ميلي متر قطر سوراخ mm 15 است .
۳- مغزي:
در هر نوع داربست كه بيش از ۶ متر ارتفاع داشته باشد حتماً از اين ابزار استفاده خواهد شد . مغزي رابط جهت تقويت استحكام لوله هايي كه روي هم قرار دارند استفاده مي شوند. اين ابزار داراي طول ۱۲۰ ميليمتر و جنس آن از فولاد مي باشد. و در انواع مقطع چهارگوش  و دايره ساخته مي شوندكه در وسط آن رينگ فولادي با ضخامت mm  ۶ و قطر دايره اي ۵/۴۷ ميليمتر نصب گرديده به طوريكه پس از قرار گرفتن درون دو لوله با حلقه (رينگ) مغزي كمتر ازmm  ۵/۲  از طرفين باشد تا مانع درگيري بست با لوله نگردد. مورد استفاده در لوله هاي عمودي به مراتب بيشتر از لوله هاي افقي دارد و وزن آن gr 800 مي باشد.
۴-كفشك يا پايه فولادي :
در مكانهاي كه محل نصب آن سطوح سيماني ،موزائيك و يا آسفالت باشند و همچنين در زمينهاي شني و يا خاكي استفاده مي شود . همچنين براي استفاده كفشك روي سراميك يا كاشي حتماً از لاستيك مخصوص و تخته همزمان استفاده مي گردد تا در صورت سنگيني داربست آسيبي به كف سراميك يا كاشي وارد نشود.
۵-لنگريا مهاربند داربست پيچي
وسيله اي قابل تنظيم كه توسط پيچ تغييرطول پيدا مي كند و جهت اتصال و تكيه دادن داربست به ستون يا ديواره در نقاط مختلف داربست بكار مي رود . وزن آنgr 1600 و داراي طول نهايي max410mm  و كمترين طول min 218 mm مي باشد . نوع ديگر آن درون لوله هاي عمودي قرار مي گيرد و وزن آن gr 2850 و در مهار سقف بصورت عمودي بكار مي رود.
۶-چرخ هاي فولادي :
براي داربست هاي سيار بكار مي رود.چرخ ها در دو نوع داخل سالن ياخارج سالن ساخته شده كه روي گروه اول تغييراتي حاصل شده روكش چرخ از لاستيك مخصوص ساخته شده و وزن آن معادل ۵۵/۹ كيلو و تحمل ۶۰۰ كيلو گرم وزن را دارد . نوع فولادي آن در خارج كارگاه مورد استفاده قرار مي گيرد و تحمل نيروي معادل ۱۰۰۰ كيلوگرم را به تنهايي دارد و وزن تقريبي آن معادل ۵۷۰۰ كيلوگرم و در يك داربست ۸ متري با احتساب وزن داربست ۴ تن نيرو را تحمل مي كند.
۷-تخته زير پا يا سطح كار:
از جنس چوب به طول ۲ مترو ضخامت ۵ سانتي مترو عرض ۲۵-۲۰ سانتي مترکه بايد  صاف و خشك و محكم باشد .
۸- آچار دوسر رينگ كروم واناديم استاندارد. ۲۲×۲۱ داراي طول ۲۸ سانتي متر كه جهت محكم نمودن پيچهاي داربست بكار گرفته مي شود . حداكثر نيروي مجاز جهت سفت كردن توسط اين آچار ۶۰۰ كيلوگرم يا نيروي بازوي كارگر مي باشد .
۹- گونيا – تراز – شيلنگ تراز و شاقول
۱۰- طناب ايمني (نجات) كه در مجاورت داربست به ستون يا محلي جهت حفاظت افراد و نصب كمربند ايمني مورد استفاده قرار مي گيرد و طول آن ۲۰ متر مي باشد.
۱۱- كمربند ايمني و كفش مخصوص:
داربست كه داراي كف مخصوص كه الاستيسه زياد دارد . ساق اين نوع كفشها بلندتر از ساير كفش هاي ايمني طراحي و ساخته مي شود . اين كفش مشابه كفش ايمني مي باشد كه به پاي كارگر به هنگام عبور از روي لوله هاي دايره شكل اطمينان خاطر زياد مي بخشد و مانع از لغزش او مي گردد .
۱۲- شبكه هاي توري حفاظتي :
در داربست هاي سبك و سنگين به كار مي رود . از جنس نايلون – كتان – پلي استر تهيه مي شود و درشتي بافت تار و پود به فاصله ۱ سانتي متر از يكديگر قرار دارند و اغلب به رنگ سبز بر روي نماي داربست و به منظور جلوگيري از سقوط اشياء و ابزار و تكه هاي مصالح ساختماني نصب مي گردد. نصب اين حفاظ ايمني در داربست هاي ساختماني ، كنار گذرگاهها يا معابر عمومي الزاميست.

تجهیزات داربست

اجاره داربست فلزی

اجاره داربست فلزی

زمانی که بنایی ساخته می شود نیاز به انجام استاندارد ها و شرایطی در زمینه ی ساخت آن ساختمان یا بنا دارد . که از جمله این موارد داربست است . داربست لازمه ی ساخت محسوب می شود و در واقع اگر داربست نباشد ساختی هم در کار نخواهد بود و به این دلیل که ساخت بنا نیازمند موجودیت و قابلیت داربست است به اهمیت داربست افزوده است البته داربست فقط در ساخت بنا یا ساختمان خلاصه نمی شود و کاربردهای بیشماره دیگری نیز دارد . اغلب ساختمان سازان و یا کسانی که به داربست فلزی نیاز دارند به جای خرید داربست فلزی که هزینه ی سنگینی برای سازنده دارد از اجاره داربست فلزی بهره می برند و در واقع هم هزینه ی کمتری می پردازند و هم اینکه بعد از اتمام کار درگیر ایجاد مکانی مناسب برای داربست نمی شوند . قیمت اجاره داربست به عوامل زیادی بستگی دارد اینکه داربست فلزی باشد یا .. اینکه مساحت ساختمان و تعداد طبقات آن چقدر است و عوامل دیگر محیطی و جنس داربست . داربست پایدار در زمینه ی اجاره داربست فلزی کمترین هزینه را به نسبت رقبا احتساب می کند و از نظر کیفیت ارائه بهترین عملکرد را به مشتریان عزیز ارائه می دهد .

اجاره داربست فلزی

شماره های تماس: 09123506429 – 02122893507