داربست های معلق

ایمنی کار با داربست های معلق Suspended scaffold قبل از نصب ،از محل کار بازدید کنید و بر اساس میزان بار وارده تجهیزات و وسایل لازم را برای کار آماده نمایید حتما از افراد ماهر و با صلاحیت برای این کار استفاده نمایید . از محکم بودن محل اتصال کابلها به ویژه محل اتصال کابل به داربست مطمئن شوید .کابل بکار رفته در این داربستها حداقل باید 6 برابر وزن داربست مقاومت داشته باشد.تمهیدات لازم برای جلوگیری از پیچ و تاب خوردن داربست در نظر گرفته شود . از تجمع بار و وسایل بی مورد روی داربست خودداری کنید . ا...
بیشتر

داربست فلزی تهران

ملاحظات انتخاب داربست
داربست فلزی تهران ایمنی داربست ها محيط كار از چهار جزء انسان ، تجهيزات، مواد ومحيط تشكيل شده است. مهمترين مسئله در يك محيط كار ايجاد يك محيط ايمن مي باشد كه جهت ايجاد اين محيط اقدامات بسياري از آموزش پرسنل گرفته تا حفاظ گذاري دستگاه صورت مي پذيرد. يكي از اقدامات ايمني مؤثر در صنايع و فعاليتهاي گوناگون استفاده از داربست به عنوان يك وسيله مطمئن و ايمن جهت كار در ارتفاع مي باشد كه با استفاده از آن مي توان ايمني محيط كار را فراهم نموده و فعاليت را با كيفيت عالي به پايان رساند. بر پا نمودن دا...
بیشتر