داربست مثلثاتی

داربست مثلثاتی داربست مدلوار پل از بهم پیوستن المان های مثلثی به وجود می اید .این المان ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار و نیروی متخصص روی هم سوار شده و یک داربست سبک و محکم را ایجاد می نماید .این داربست به دلیل سبکی وزن المان های ان و اسانی نصب و ظرفیت بار بری زیادکاربرد بسیار وسیعی در اجرای انواع سقف های بتنی  پیدا کرده است. در هر سازه ای که برای قالب بندی نیاز به ایجاد سطحی بار بر در ارتفاع زیاد باشد استفاده از داربست پل از لحاظ اجرایی و اقتصادی توصیه میگردد المان های داربست پل  در این ار...
بیشتر