نحوه بستن داربست فلزی

نحوه بستن داربست فلزی دستورالعمل ایمنی در نصب و استفاده از داربست هدف : هدف ازتدوین این مجموعه، ارائه حداقل الزامات ضروری جهت اجراء و احداث داربست میباشد و می بایست هنگام برپا نمودن داربست به اطلاعات تکمیلی استاندارد های مربوطه مراجعه شود.   دامنه کاربرد: دامنه فعالیت و استفاده از این دستورالعمل در جهت احداث و برپایی داربست درواحدهای در دست ساخت) پروژه ای )، تعمیراتی و عملیاتی بخش احیا در شرکت فولاد خوزستان می باشد.   تعاریف: داربست: عبارتست از ساختار موقتی ک...
بیشتر

نحوه بستن داربست فلزی

نحوه بستن داربست فلزی دستورالعمل ایمنی در نصب و استفاده از داربست هدف : هدف ازتدوین این مجموعه، ارائه حداقل الزامات ضروری جهت اجراء و احداث داربست میباشد و می بایست هنگام برپا نمودن داربست به اطلاعات تکمیلی استاندارد های مربوطه مراجعه شود.   دامنه کاربرد: دامنه فعالیت و استفاده از این دستورالعمل در جهت احداث و برپایی داربست درواحدهای در دست ساخت) پروژه ای )، تعمیراتی و عملیاتی بخش احیا در شرکت فولاد خوزستان می باشد.   تعاریف: داربست: عبارتست از ساختار موقتی که ...
بیشتر