هزینه های اجرای داربست

هزینه های اجرای داربست اجرای داربست و محاسبه قیمت آن هزینه های اجرای داربست در فهرست بها ایتم های مشخصی ندارد ( البته ضریب طبقات برای پوشش ان در نظر گرفته شده است ) ، هزینه های اجرای داربست فلزی به ایتم های مختلفی بستگی دارد که از جمله : ارتفاع داربست حجم داربست محل نصب داربست مهاری خور داربست امکان دسترسی به لوازم ( جنس کشی ) تغییر فاصله های استاندارد و عرفی داربست بر اساس خصوصیات هر کار پس از بازدید و بررسی موارد فوق  قیمت ارایه میگردد به شک...
بیشتر