داربست فلزی یکتا 09123506429

آشنایی با ستون داربست فلزی

آشنایی با ستون داربست فلزی

آشنایی با ستون داربست فلزی

ستون داربست عبارت است از لوله قائمی که تکیه گاه عمودی داربست را تشکیل می دهد. این لوله در واقع منتقل کننده بار داربست به زمین بوده و می بایست آن را به صورت قائم یا کمی متمایل به ساختمان نصب نمود. معمولا طول این لوله حدود ۶ متر بوده و به منظور اضافه کردن طول آنها از بست های برشی استفاده می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.