داربست فلزی یکتا 09123506429

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

لوازم داربست و کلیه وسایل مربوط به داربست فلزی باید طوری طراحی و ساخته و اجرا شود که بتواند تحمل 4 برابر بار اسمی را داشته باشد.

– وسایل چوبی که در ساخت داربست استفاده می شوند باید دارای کیفیت مرغوب و آری از هرگونه گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی باشند.

– الوار هایی که در داربست فلزی بکار برده می شوند باید در مقابل ترک خوردگی حفظ گردند.

– وسایلی که برای ساخت داربست به کار می رود باید در شرایط مساعد نگهداری شوند.

– بیخ هایی که برای اتصال داربست های چوبی استفاده می شوند باید به تعداد کافی، مناسب و تا انتها در داربست کوبیده شوند.

– استفاده از میخ های چوبی در داربست ممنوع است.

– داربست ها باید بتوانند تا 4 برابر بار طراحی را تحمل کنند.

– جدا از داربست های مستقل، داربست ها باید در دو جهت عمودی و افقی به ساختمان مهار شوند.

– هم سازه ای که به عنوان تکیه گاه و جایگاه استفاده شود داربست نام دارد و باید مطابق با اصول فنی نصب گردد:

– برای جلوگیری از لغزش داربست اسانسورپایه های داربست باید به صورت محکم و مطمئن مهار شوند.

– در داربست های  مستقل باید تا پیاده شدن کامل داربست باید در محل خود حفظ گردد.

– تکیه گاه داربست بنابر آجرهای لق و شبکه استفاده شود.

– لوازم و تجهیزات داربست فلزی نباید ترک خورده، زنگ زده و معیوب باشند.

– قطعات داربست باید طوری متصل بهم گردد که در حین استفاده از داربست از هم جدا نشوند.

کنترل و بازرسی داربست:

– داربست فلزی باید در موارد زیر توسط فرد با صلاحیت مورد باز دید قرار گیرد.

1. قبل از شروع به استفاده از داربست.

2. پس از هرگونه تغییرات یا وقفه طولانی در داربست فلزی

3- بعد از وزش باد شدید یا زلزله و مواردی که پایداری داربست تهدید شود.

4- هیچ قسمت از داربست نباید پیاده شود و باید داربست ما در حالتی رها کرد که بتوان از قسمت های آن استفاده شود.

5- در صورتی که نیاز به تعمیر داربست نباید تا رفع شدن نواقص داربست به کارگران اجازه کاربر روی داربست داده شود.

6- پس از پایان کار روز ابزار و مصالح روی داربست قرار نگیرد.

7- در موقع اجرای داربست باید دقت داشته باشیم که میخ ها از قطعات چوبی بیرون آورده شوند.

استفاده از داربست اسانسور.

–         از گذاشتن بازشیر از اندازه بر روی داربست خودداری گردد.

–         بازها بر روی داربست اسانسور به صورت یکنواخت تقسیم گردد تا از بی تعادلی داربست اسانسورجلوگیری شود.

–         انبار کردن طولانی مصالح ساختمان بر روی داربست ممنوع می باشد.

درمواقع بارانی کار بر روی داربست باید متوقف گردد.

– استفاده از جایگاه داربست در هنگامی که برف یا یخ زدگی وجود داشته باشد کار بر روی آن ممنوع ، مگر آ«گه برف و یخ در روی داربست پاک گردد.

– کابل ها یا طناب های داربست باید مرتب کنترل گردند.

– هنگام نصب داربست در مجاورت خطوط نیروی برق رعایت مسائل ایمنی الزامی می باشد.

– نصب دستگاه های بالا بر روی داربست چنانچه نیاز به نصب بالابر روی داربست باشد باید قطعات داربست کنترل و در صورت لازم تقویت گردند.

– جلوگیری از حرکت تیرهای افقی داخل دیوار

– اتصال پایه های عمودی داربست بر بخش های مقاوم ساختمان

– چنانچه هنگام جا به جا شدن بار روی داربست امکان برخورد با آن باشد.

برای جلوگیری از این موضوع و گیر کردن پارچه داربست سراسر ارتفاع در مسیر حرکت بار را با نرده های عمودی داربست بپوشانیم.

در همه قسمت های داربست باید دارای جایگاه کار در نظر گرفته شود قرار گرفتن جایگاه کار داربست بر روی لوله های آب دودکش – آجر های لق ممنوع زمانی استفاده از جایگاه مورد تایید است که کار داربست و ساخت آن پایان یافته و وسایل محافظ و حفاظتی در جای مناسب نصب گردیده اند عرض کار جایگاه داربست حداقل 60 سانت می باشد.

عرض جایگه داربست اگر برای عبور اشخاص است حداقل 60 سانت عرض جایگاه داربست فلزی اگر برای قرار دادن مصالح باشد حداقل 80

مقررات مخصوص و انحصاری مربوط به حفاظ داربست فلزی (لوله)

داربست فلزی لوله ای باید از فلز مشابه و نزدیک به استقامت فولاد تهیه شده باشد

استحکام لوله های داربست فلزی برای نگه داری لوازم با 4 اتصال لوله های داربست و لوازم داربست باید به شکل مطمئمن متصل باشند.

لوله های داربست فلزی و داربست باید عاری از اعواج – چربی و … باشند انتها و ابتدای لوله های داربست فلزی باید صاف و قابل اضافه شدن باشد.

قطر لوله های انتخابی برای داربست و نصب داربست فلزی نیابد کمتر از 5 باشد.

ستون های عمودی:

پایه های عمودی داربست باید همیشه عمود بر زمین و با کفشک نصب شوند.

اتصال پایه های داربست فلزی باید به لوله های افقی و غالب محکم باشد اتصال لول های داربست باید مناوب در یک ردیف باشند.

حداکثر فاصله پایه های عمودی داربست نخاله گیراگر بار سنگین را تحمل کند  (350)       8/1

حداکثر فاصله پایه های عمودی داربست اسانسور اگر بار سنگین را تحمل کند (125)        3/2

فاصله عمودی بین نیروهای افقی در داربست کمتر از 2 متر باشد

در هنگام جدا سازی جایگاه داربست به تیرهای افقی به منظور حفظ مقاومت داربست فلزی نباید دست بزنیم.

تعریف دستتک :

قسمتی از داربست را می گویند که جایگاه روی آن نصب شده است.

در داربست هایی که دارای یک ردیف هستند یک سر دیگر درون دیوار و در داربست هایی که دارای 2 ردیف هستند هر دو طرف دستک روی تیرها می نشیند.

دستک در داربست فلزی الزاماض باید کنار پایه عمودی نصب شود و طول و دستک در داربست های نصب شده نباید بیشتر از 5/1 باشد

فاصله دستتک ها در تحمل بارهای سنگین در داربست فلزی کمتر از 90 و فاصله دستک ها در تحمل بارهای سنگین در داربست فلزی کمتر از 115.

مهار داربست

داربست را باید به نحو مطمئن به دیوار مهار کنیم.

اتصالات لوله های مهاربند باید در نقطه برخورد پایه ها با دستتک های افقی به داربست بسته شوند.

انتهای لوله های داربست به ساختمان مهار شود.

اولین و آخرین پایه عمودی و به صورت یک در میان با لوله های داربست به ساختمان نصب و مهار گردند.

اتصال های داربست

اتصالات باید دارای پیچ و مهره های سالم و واشر دار باشند .

داربست های معلق یا پیش آمده

تیرهای داربست پیش آمده باید دارای مقاومت و سطح مقطع کافی باشند و بتوانند استحکام داربست نصب شده را تأمین نمایند.

داربست های پیش آمده باید به صورت عمود به سازه مهار شوند قسمت پیش آمده داربست باید طوری باشند که از نمای ساختمان حداکثر 30 سانتی مترباشند مگر آنکه تیرهای پیش آمده داربست با مهار بند و لوله های اریب مهار شده باشند

پیج های اتصالات داربست به نحو مطمئن سخت و به سازه اصلی مهار باشند در صورت استفاده از کابل برای مهار داربست نظارت دقیق بر سلامت کابل ها لازم می باشد (به لحاظ خودرگی – پاشیدگی)

طول داربست های معلق نباید از 8 متر و عرض 60 سانت بزرگتر باشند

کار کردن بیشتر از 2 نفر بر روی جایگاه داربست و یا داربست های معلق ممنوع است.

داربست های معلق حتماً باید به بدنه ساختمان مهار و بسته شوند .

داربست های معلق باید قبل از استفاده نهایی 2 بار کنترل شوند جایگاه داربست باید از بدنه 40 سانت فاصله داشته باشد تا در صورت تکان داربست ، آسیبی به کارگر وارد نشود.

استفاده از کیسه های شن و وزنه در دابست متعلق ممنوع است.

استفاده از کابل  کابل ها،آویز جنس فولادی فقط در داربست های معلق ماشینی مجاز است.

برای بازرسی آسان حتما قسمت ماشین بالا بر داربست در جای مناسب نصب شوند و بدنه ماشین بالا بر داربست باید با پیچ و … به طور دقیق به تکیه گاه نصب شود.

وینچ ها در داربست معلق باید به صورت توقف اقدامات باشند تست های ماشین بالا بر داربست به صورت هفته ای باز دید شوند در صورت کارگران روی داربست های سنگین معلق کابل ها باید به وسیله قفل شدن تأمین گردند.

باید از تکان خوردن داربست نخاله گیر های معلق و ضربه زدن داربست به ساختمان جلوگیری شود.

زمانی که از داربست معلق استفاده نمی شود باید کلیه لوازم ابزار را روی داربست برداشته شود.

داربست دیوار کوب:

داربست دیوار کوب از سکوی کار به صورت بالکن و با تکیه گاه به ساختمان مهار شده است.

جنس داربست دیوار کوب باید از فلز باشد و یا پیچ و مهره به ساختمان مهار شوند.

استفاده از داربست نخاله گیر دیوار کوب معمولا برای کارهای سبک می باشند .

عرض سکوی داربست دیوار کوب کمتر از 70 نباشد.

تکیه گاه های داربست دیوار کوب باید توان بار 170 کیلو را داشته باشد فواصل تکیه گاه های داربست از 3 متر بیشتر نباشد.

داربست نردبانی:

از این نوع داربست معمولا در رنگ کاری نقاشی  کارهای سبک استفاده می شود.

نرده های دو طرف بار پایه های داربست

باید: استحکام پایه ها از لحاظ لیز خوردن رعایت شود. در استفاده از نردبان دو طرفه برای داربست ارتفاع داربست کمتر از 5/2 متر و تخته جایگاه نیز از پله سوم بالاتر نباشد داربست نردبانی برای استفاده یک نفر می باشد.

اجاره داربست فلزی دلتا

اجاره داربست فلزی دلتا نصب و اجاره انواع داربست های فلزی در سراسر تهران

مشخصات پیچ و مهره داربست

پیچ و مهره داربست فلزی باید به صورت فنی دور 21 و طول 12 میلی متر باشد که جهت اتصالات داربست بندی مورد استفاده است.

واشر هم باید ضخامت 3 میل باشد. داربست دلتا آماده خدمات دهی به پروژه های شما می باشد.

images 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.