داربست فلزی یکتا 09123506429

استفاده از داربست فلزی

استفاده از داربست فلزی

استفاده از داربست فلزی

استفاده از داربست : 

1 – در مدت طولانی استفاده از داربست بايد دائما نظارت شود تا باربيش از اندازه و مصالح ساختماني غير لازم روي آن قرار گيرد .

2 ـ تا آنجا كه امكان دارد بار روي داربست بايد به طور يكنواخت توزيع گردد تا از عدم تعادل خطرناك داربست جلوگيري گردد.

3 ـ از داربستها نبايد براي انبار كردن مصالح ساختماني استفاده شود مگر مصالحي كه براي كوتاه مدت و استفاده فوري مورد نياز باشد .

4 ـ در مواقعي كه هوا طوفاني بوده و باد شديد مي وزد ، كار بايد متوقف گردد تا تمام احتياط هاي لازم اتخاذ گردد .

5 ـ در مواقعي كه روي جايگاه داربست برف يا يخ باشد ، كارگران نبايد روي آن كار كنند مگر اينكه برف يا يخ برداشته شود و روي آن ما سه نرم ريخته شود .

6 ـ در قسمتهائي از كابل يا طناب داربست كه احتمال بريدگي يا سائيدگي مي رود بايد با تعبيه بالشتك از آن محافظت گردد .

7 ـ هنگامي كه در مجاورت خطوط نيروي برق احتياج به نصب داربست باشد، بايد:

        · براي جلوگيري از خطر برق گرفتگي و كاهش اثرات زيان آور ميدان هاي مغناطيسي ، مقررات مربوط به حريم خطوط انتقال و توزيع برق ، در كليه عمليات ساختماني و نيز در تعیين محل احداث بناها و تأسيسات رعايت گردد.

        · قبل از شروع عمليات ساختماني در مجاورت خطوط هوايي برق فشار ضعيف بايد مراتب به اطلاع مسئولان و مراجع ذيربط رسانده شده تا اقدامات لازم از قبيل قطع جريان ، تغير موقت يا دائم مسير يا روكش كردن خطوط مجاور ساختمان انجام شود .

8 ـ هر گاه لازم باشد روي داربست دستگاه بالابر نصب شود بايد بخشهاي متشكله داربست بدقت بازرسي شوند و در صورت لزوم به مقاومت آن افزوده شود .

9 ـ تا آنجا كه امكان دارد بايستي بار روي داربست را بطور يكنواخت توزيع نمود تا از عدم تعادل داربست جلوگيري بعمل آيد .

10 ـ اگر قسمتي از داربست نياز به تعمير داشته باشد نبايد قبل از رفع عيب و تعميرات آن ، به كاركنان اجازه كار كردن روي آن داده شود .

images 73

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.