داربست فلزی یکتا 09123506429

برای داربست فلزی چه نکاتی راباید رعایت کرد؟

برای داربست فلزی چه نکاتی راباید رعایت کرد؟

برای داربست فلزی چه نکاتی راباید رعایت کرد؟

اجرای داربست ها اهمیت بسیار زیادی دارد و باید حتما توسط افراد ماهر و باتجربه انجام شود. نکاتی که باید در رابطه با داربست ها مورد توجه قرار گیرند، اکثرا مربوط به دو مورد پایداری و ایمنی هستند. این نکات عبارتند از:

  • ستون های داربست باید روی یک پایه محکم و در صورت امکان روی صفحات زیر ستون قرار بگیرند. به همین خاطر نباید از آجرهای آزاد یا لایی استفاده کرد.
  • فاصله بین لوله های زیر تخته ای به ضخامت تخته های مورد استفاده وابسته است.
  • تختهای سکوی داربست باید به حالت کیپ با یکدیگر به صورت مسدود قرار داده شوند. میزان هم پوشانی انتهای تخته های سکو روی لوله زیر تخته ای نباید از چهار برابر ضخامت آن ها بیش تر باشد.
  • حداقل مقدار پهنای سکو تنها برای ایستادن باید در حدود 625/0 باشد. این مقدار برای قرار دادن مصالح 85/0 متر است.
  • روی همه سکوها با ارتفاع بیش تر از دو متر باید از تخته پنجه استفاده کرد. عمق این تخته ها باید در بالای سطح فوقانی سکو 200 میلی متر در نظر گرفته شود.
images 45

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.