داربست فلزی یکتا 09123506429

تعرفه داربست فلزی

تعرفه داربست فلزی

2

 

ردیف شرح مبلغ به ریال
۱ اجاره داربست فلزی ۱ الی ۱۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ متر تماس بگیرید
۲ اجاره داربست از ۱۰۱ متر الی ۱۵۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ متر تماس بگیرید
۳ اجاره داربست فلزی از۱۵۰ متر الی ۲۰۰ متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع ۷ متر تماس بگیرید
۴ اجاره داربست جهت بتن ریزی از ۱ متر مکعب الی ۱۰۰ متر مکعب تماس بگیرید
۵ اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله ۱در۱ تا ارتفاع ۷متر تماس بگیرید
۶ اجاره هر متر مکعب داربست جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله ۲در۲ تا ارتفاع ۷متر تماس بگیرید
۷ اجاره هر متر مکعب داربست جهت نقاشی،روشنایی،گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی از یک روز تا یک ماه تماس بگیرید
۸ اجاره داربست داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد ۲در۲ تا ارتفاع ۷ متر تماس بگیرید
۹ اجاره داربست داخل آسانسور تا ابعا ۱ در ۱ در ۲۰ تماس بگیرید
۱۰ اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد ۳در۳ در۷ تماس بگیرید
۱۱ اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت ۱در ۶در۶ از یک تا ۱۵ روز تماس بگیرید
۱۲ دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سر چاهار راه ها تماس بگیرید
۱۳ ساختمانهای بیش از۷ متر ارتفاع جهت بند های مندرج به ازای هر یک متر اضافه ارتفاع ۴۰۰۰۰ ریال به قیمت اصلی اضافه میگردد
۱۴ داربست هایی که روی پشته بام بسته می شود تا ارتفاعی ۶ متر توافقی و بیش از ۶ متر ارتفاع از کف حساب می شود

تبصره۱:مستاجرحق هیچگونه دخالت وتغییری درامر داربست نداشته ودرصورتیکه به عمد یا اشتباه دخالتی در داربست بنمایدضمن اینکه مسئول کلیه ی اتفاقات وخسارات احتمالی بوده بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.

تبصره۲:اجاره داربست فلزی و کفراژ در خارج از شهر هر ۲۰ کیلومتر ۳۰% به قیمت اصلی اضافه می گردد.درضمن بعداز۲۰ کیلومترتوافقی می باشد.

تبصره۳:نصب توری و کلیه ی وسایل ایمنی و تخته کوبی سالم در پشت داربست به عهده مستاجر می باشد.