داربست فلزی یکتا 09123506429

تیرافقی یا دستک داربست چیست؟

تیرافقی یا دستک داربست چیست؟

تیرافقی یا دستک داربست چیست؟

تیر های افقی یا دستک ها :

تیرهای افقی داخل دیواری یا دستکها ، بخشی از داربست هستند که جایگاه های کار بر روی آنها قرار می گیرند .در داربستهایی که به وسیله دو ردیف پایه حمایت می شوند ، هر دو سر تیرهاییکه جایگاه بر روی آن قرار دارد ، بر روی تیرهای افقی داربست قرار می گیرند که در این صورت دستک نامیده می شود.

مقررات کلی :

1.       در داربست های فلزی لوله ای دستکها باید کنار هر پایه عمودی قرار بگیرند.

2.       فاصله بین هر یک از دستکها در داربستهای فلزی لوله ای نباید از 5/1 متر تجاوز نماید.

3.    فاصله دستکها برای کارهای سنگین در داربستهای فلزی لوله ای نباید از 90 سانتیمتر و برای کارهای نیمه سنگین از 15/1 مترتجاوز کند.

4.       داربستهای  فلزی با یک ردیف پایه بایستی بطور مطمئن به دیوار ساختمان و یا وسیله مورد کار مهار شوند.

5.    پاخورهای جایگاه کار بایستی به طور مطمئن به پایه های ثابت متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند.

6.    نرده های حفاظتی دو طرف جایگاه باید به وسیله اتصالات مناسب به پایه متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند.

photo 2019 01 23 11 16 47

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.