داربست فلزی یکتا 09123506429

تیرافقی یا دستک داربست

تیرافقی یا دستک داربست

تیرافقی یا دستک داربست

تیرافقی یا دستک داربست

تیر های افقی یا دستک ها : تیرهای افقی داخل دیواری یا دستکها ، بخشی از داربست هستند که جایگاه های کار بر روی آنها قرار می گیرند .در داربستهایی که به وسیله دو ردیف پایه حمایت می شوند ، هر دو سر تیرهاییکه جایگاه بر روی آن قرار دارد ، بر روی تیرهای افقی داربست قرار می گیرند که در این صورت دستک نامیده می شود. تیرافقی یا دستک داربست مقررات کلی : 1.       در داربست های فلزی لوله ای دستکها باید کنار هر پایه عمودی قرار بگیرند. 2.       فاصله بین هر یک از دستکها در داربستهای فلزی لوله ای نباید از 5/1 متر تجاوز نماید. 3.    فاصله دستکها برای کارهای سنگین در داربستهای فلزی لوله ای نباید از 90 سانتیمتر و برای کارهای نیمه سنگین از 15/1 مترتجاوز کند. 4.       داربستهای  فلزی با یک ردیف پایه بایستی بطور مطمئن به دیوار ساختمان و یا وسیله مورد کار مهار شوند. 5.    پاخورهای جایگاه کار بایستی به طور مطمئن به پایه های ثابت متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند. 6.    نرده های حفاظتی دو طرف جایگاه باید به وسیله اتصالات مناسب به پایه متصل شوند و یا به طرز مناسبی به تخته های جایگاه پیچ و مهره شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.