داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست بندی (داربست فلزی یکتا)

داربست بندی (داربست فلزی یکتا)

داربست بندی (داربست فلزی یکتا)

داربست ببندی ( داربست فلزی یکتا)

اگر داربست از لحاظ ایمنی مورد تایید نباشد اتیكت قرمز نصب می‌شود. کار کردن روی داربستی که اتیكت قرمز دارد مجاز نیست. بهتر است ابتدای محل ورود داربستی که اتیكت قرمز دارد با نوار خطر بسته شود.

برای انجام پیشنهاد و بازرسی و ثبت نکات مهم ایمنی و ثبت نواقص و تاریخ بازدید از قسمت پشت اتیكت سبز استفاده می‌کنند که به رنگ زرد می‌باشد.

در شرایط بد جوی (باران، برف، طوفان) و هرگونه تغییرات در ساختمان داربست، بازرسی از تمام اجزای داربست انجام می‌شود و اتیكت مناسب آن نصب می‌شود.

images 1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.