داربست فلزی یکتا 09123506429

اجاره داربست متحرک

اجاره داربست متحرک

اجاره داربست متحرک

اجاره داربست متحرک

این نوع داربست ها، در واقع داربست هایی هستند که به دیوارهای ساختمان تکیه داشته و در مکان هایی که برپاسازی داربست از سطح زمین غیر ممکن است، مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع داربست ها از سطح ساختمان به صورت سکو بیرون زده و به همین جهت به آن ها داربست معلق یا سکوی پیش آمده گفته می شود.

اجاره داربست متحرک

اجاره داربست فلزی در ولنجک

مسئوليت برپاكردن ، پياده كردن و هرگونه تغييرات اساسي درداربست با سرپرست اداره ذيربط بوده و هرگونه اقدامي در اين مورد ، بايد فقط تحت مديريت و نظارت وي و حتي المقدور به وسيله كاركناني كه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام شود قبل از برپاكردن هر داربست فلزی ، بايستي مسئول واحد مربوطه از كليه بخشها و متعلقات داربست بازديد بعمل آورده و از سالم بودن و كيفيت اجزا مورد استفاده در احداث داربست اطمينان حاصل نمايد.هيچ بخشي از داربست را نبايد پياده كرد و نبايد نصب داربست را در حالتي به جاگذاشت كه بتوان از بخش هاي باقي مانده استفاده نمود. مگر اين كه بخش بجا ماندهداربست فلزی منطبق با اين مقررات باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.