داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی یکتا

داربست فلزی یکتا

1. هنگام جابجایی داربست های متحرک افراد نباید روی داربست باشند . 2. از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید . 3. سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم و عاری از برآمدگی و فرو رفتگی باشد . 4. جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد . 5. از قسمت پایین داربست هل دهید.

1. هنگام جابجایی داربست های متحرک افراد نباید روی داربست باشند .

2. از صحت ودرستی چرخ ها وترمز داربست مطمئن شوید .

3. سطحی که داربست روی آن جابجا میشود صاف،محکم و عاری از برآمدگی و فرو رفتگی باشد .

4. جکهای تعادلی OUT RIGGERS چرخ دار  در طرفین داربست تعبیه شده باشد .

5. از قسمت پایین داربست هل دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.