داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست کفراژ

داربست کفراژ

داربست کفراژ

کفراژ نما یا پایدار کننده نما

کفراژ نما چیست؟به داربست بندی به صورت حجمی که در پشت داربست نما قرار میگیرد داربست کفراژ نما یا پایدار کننده نما گفته میشود.

علت استفاده از آن استحکام بخشیدن به پایداری داربست نما میباشد.

برای پاسخ به این سوال که چه وقت این نوع کفراژ لازم است باید گفت:طبق توضیحات در مورد پایداری در پست داربست نما در جاهایی که

نتوانیم مهاری به دیوار ساختمان بگیریم از آن استفاده میشود.

توضیح بیشتر اینکه همان طور که گفتیم داربست نما را تا ارتفاع ۱۲ متر میتوان با چپ نگه داشت اما این داربست احتمال واژگونی ندارد.

ولی بسیار لرزش دارد و نمیتوان بر روی آن گونی نصب کرد.

fff 1

برای داربست کفراژ نما معمولی که جای مهاری هم داشته باشد در سه صورت میبایست کفراژ بندی صورت گیرد.

  1. اگر گونی کشی شده باشد . نیروی بسیار قوی باعث واژگونی داربست میشود و کفراژ اهرم مقاوم است.
  2. نما با ارتفاع بیش از ۲۴ متر چون وزن داربست سنگین شده و برای جلوگیری از لهیدگی لوله های زیرین
  3. احتیاج به پخش شدن وزن داربست داریم.
  4. در جایی که پایه داربست هوایی باشد و ما نتوانیم پایه را روی زمین قرار دهیم با انتقال وزن با کفراژ میتوان عملیات را انجام داد.

برای نصب داربست  کفراژ نما به نکات زیر باید توجه کنید.

تاکید میکنیم که این نکات بسار بسیار مهم است. چون همان گونه که کفراژ اهرم مقاوم میباشد.خود میتواند یکی از عوامل واژگونی داربست گردد.

طراحی نصب کفراژ باید طوری باشد که مرکز ثقل کل داربست در نیمه پایین ارتفاع واقع شود.  یعنی کفراژ را به صورت پله ای افزایش دهیم.

تاکید میکنم کفراژ هم اندازه ارتفاع داربست نما اشتباه و خطر ناک است. در جایی که مهاری نتوانیم بزنیم ارتفاع کفراژ ۹ الی ۶ متر کمتر از نما مناسب است.

ودر جایی که میتوان مهاری زد و گونی کشی انجام نشده بود. بین ۱۸ تا ۲۴ متر کمتر از ارتفاع نما مناسب است.

1553272674 44444

نکته:

کفراژ نصب شده در مسیر ماشین و تخلیه مصالح نباشد چون بسیاری از خطرات ایجاد شده در داربست به علت برخورد با پایه و واژگونی نما به علت وزن کفراژ میباشد.

در ارتفاع های زیاد از گونی کشی داربست خود داری کنید. به جز در مواردی که داربست پله ای به درستی نصب شده و

در هر سطح ۶ متر در ارتفاع ۶ متری حداقل دو عدد مهاری استفاده شده باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.