داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست

داربست

داربست

انواع داربست

داربستهای پیش آمده

اینها شکلی از داربستهای مهار شده ی مستقل هستند که کاملاً به ساختمان تکیه دارند و در مکانهایی که برپاسازی دارستهای مرسوم از سطح زمین غیرممکن یا نامطلوب باشد مورد استفاده قرار می گیرند. سازه ی داربستی تکیه گاه چون از سطح ساختمان بیرون زده است به عنوان داربست پیش آمده شناخته می شود. برای ایجاد مهار، شمعهای قابل تنظیمی در بین سقف و کف نصب می گردد و لوله های مهاری به آنها متصل می شوند. به جز در مورد شمعهای مایل محکم کننده در این داربست تنها از بست های قائمه استفاده می شود.

9.6.3: داربستهای معلق 

این داربست از یک سکوی کار تشکیل می شود که از تکیه گاه هایی مانند بازوهای طرّه ای لبه فوقانی ساختمان معلق است و به عنوان وسیله ای موقتی جهت نظافت و تعمیرات سبک نمای ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد. بسیاری از ساختمان های بلند امروزی به ریلهای آویزشی مجهز هستند که در نمای ساختمان با تیر لبه فوقانی کار گذاشته شده اند و یا ریل آویزش گهواره به سطح فوقانی بام مسطح متصل است و یک واگون برقی یا دستی یا بازوهای لنگری جمع شونده جهت تکیه گاه سکو یا گهواره معلق بر روی آن سوار می شود. گهواره ها یا به صورت واحد های مجزا و یا گروهی به کار می روند تا یک سکوی کار پیوسته ایجاد کنند. چنانچه از گهواره ها به صورت گروهی استفاده شود، انتهای ستون های تنها به یکدیگر لولا می شوند و فضایی که بدین ترتیب در بین هر دو گهواره مجاور ایجاد می گردد نباید از 25mm بیشتر باشد.

9.6.4: داربستهای برجی متحرک

این داربستها عمدتاً توسط نقاشها و تعمیرکاران و برای دسترسی به سقفها و مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرند که سکوی کار باید به سرعت از مکانی به مکان دیگر منتقل شود. داربست اساساً از لوله های داربستی و به صورت برجی مربع شکل ساخته می شود و در زیر آن نیز چرخ و ترمز نصب می گردد. جهت بالا و پائین رفتن از داربست، نردبانی عمودی به یک طرف برج متصل شده است. سکوی کار باید با مقررات مربوطه مطابقت داشته باشد و ابعاد آن از 1/2 m × 1/2 m کمتر نباشد. برای آنکه داربست از ثبات کامل برخوردار باشد ارتفاع آن نباید از 3/5 برابر اندازه ی کوچکترین ضلع برای کارهای داخلی و 3 برابر اندازه ی کوچکترین ضلع برای کارهای خارجی بیشتر باشد. همچنین به جز در مواردی که داربست به ساختمان مهار می شود ارتفاع آن نباید از حداکثر 10m تجاوز کند.

داربست

انواع داربست

9.6.5. برجهای داربست

9.6.5.1: برجهای استاده آزاد 

ساختارهای ایستاده آزاد به خود متکی هستند و به ساختارهای دیگر برای استحکام یا پایداریشان کاملاً وابسته نیستند.

-برجهای دسترسی کار سبک

ثابت و متحرک برای استفاده داخل ساختمانها

(بار تحمیل شده بیشتر از 1/5 kn/m2نباشد).

– برجهای دسترسی کار سبک

تابت و متحرک برای استفاده در بیرون

(بار تحمیل شده بیشتر از 1/5 kn/m2نباشد).

– برج های کار سنگین

این برج ها همیشه مطابق جزئیات طرح ساخته می شوند.

9.6.5.2: فقط برج های متحرک

اتصالات در ستون ها باید فقط با غلاف یا بن بست های موازی ساخته شوند.

چرخها قطری کمتر از 125mm ندارند و باید با موانعی که نتوانند به طور ناگهانی آزاد شود درون پایه ستون ها قفل شوند. بار کاری ایمن باید بر روی چرخ مشخص شود.

9.5.6.3: دسترسی

نردبان باید به طرف باریکتر برج و ترجیحاً درون ناحیه پایه ثابت شود. آن ممکن است عمودی یا زاویه دار باشد. همه قوانین نردبان معمولی باید به کار روند.

9.5.6.4: برجهای ثابت و متحرک

ابعاد مطابق با نیاز تغییر می کند اما ارتفاع ستون ها نباید هرگز از 1/2m کمتر یا از 2/7m بیشتر باشد.

اتصالات پایه بلند باید تقریباً در 150mm از قسمت پایین ستون ها ثابت شوند.

به استثنای سکوی کاری، کمرکش و دستک افقی نیز باید به ستون ها یا بن بست های قائمه ثابت شوند.

ارتفاع جایگاه کار نباید از 2/7m تجاوز کند یا بزرگتر از کوچکترین اندازه پایه باشد.

مهاربندی به دو شکل است:

1- مهاربندی پلان (plan bracing) در پایه، سکوی کار و در جایگاه کاری بصورت یک در میان.

2- مهاربندی مورب در ارتفاع کامل داربست در تمام چهار طرف.

در مهاربندی پلان ستون ها باید با بست های قائمه ثابت شود. مهاربندی مورب باید به کمرکش ها و دستک افقی با بست های گردان یا زاویه قائمه ثابت شوند. ارتفاع مطابق نسبت پایه برای هر نوع ساختار نباید بزرگتر از آنچه در زیر نشان داده شده باشد.

برج داخلی ثابت  1 تا 4

برج خارجی ثابت  2 تا 3/5

برج داخلی متحرک 1تا 3/5

برج خارجی متحرک 1 تا 3

حداکثر ارتفاع توصیه شه بدون تکیه گاه برای برجهای ثابت 10/8m می باشد. به جز در موردی که به ساختمان در فواصل 6m وصل شود و تا 50m افزایش یابد.

سکوی کار باید کاملاً و دقیقاً با مساحت حداقلی 1/2 m × 1/2 m تخته پوش شود.

دستک های افقی نباید در فواصلی کمتر از 1/5m قرار گیرند.

بار توزیع شده روی سکوی برج کار سبک نباید از1/5 kn/m2تجاوز کند.

نرده های محافظ و قرنیزها در هر چهار طرف ضروری است و قرنیزها باید از سطح سکو حداقل 150mm بالاتر قرار گیرد و نرده محافظ باید حداقل 910mm بالاتر از سکو باشد. در حالی که فاصله بین قرنیز و نرده محافظ از 470mm بیشتر نباشد.

9.6.6: بالابرهای برجی 

بالابرهای برجی ساختارهای بلند باریکی هستند؛ عموماً به داربستی که کاربرد بیشتر دارد اتصال می یابند و پایه های مشترکی با این داربست دارند.

نصب علائم راهنما بر روی بالابرها باید به روش توصیه شده ی سازنده ی بالابر صروت بگیرد.

هر نوع تخته کوبی که در مقابل وزش باد مقاومت نشان می دهد نباید به کار رود، مگر اینکه در طراحی آن نیروی باد نیز محاسبه شده باشد.

فونداسیون بالابرهای برجی باید تراز و مستحکم باشد. بالشتک های اصلی باید به اندازه ای در زمین فرو روند که در برابر ارتعاش مقاوم باشند.

پایه ها باید درصفحه ای زیر ستون که به بالشتک ها میخکوب شده اند به صورت عمود با دقت 10mm در هر 6 متر ارتفاع قرار بگیرند (ارتعاش نباید به صورت تجمعی و یا افزایشی باشد).

کمرکش و دستک های افقی داربست باید با بست های قائمه به ستون ها ثابت شوند. و ارتفاع جایگاه های کار باید با ارتفاع جایگاه کار داربست اصلی مطابقت داشته باشد، و نباید بیشتر از 2m باشد.

مهارها نیز باید با بست های قائمه به ستون اتصال یابند. تمام قسمت های نمایی برج باید مهاربندی گردد به جزء فاصله ی دو ستون که محل دسترسی است.

مهاربندی پلان باید در بالای برج و تمام اجزائی که cathead یا یک مکانیسم بالابرنده را پشتیبانی می کنند به کار رود. علاوه بر این برج باید به داربست اصلی در جایگاه های کاری متناوب مهاربندی پلان گردد.

بالابرهای برجی و داربست مجاور باید به تمام طبقه های ساختمان اتصال یابند. ارتفاع برج در آخرین نقطه ی اتصال نباید بیش از 6 متر باشد.

در جائی که دسترسی به بالابرهای برجی از طریق داربست وجود ندارد، برج باید به طور مستقیم به ساختمان اتصال یابد.

هرنوع بالابر برجی که بطور آزاد برپا می شود با بالابری که بیش از 50 متر ارتفاع دارد، باید طبق توصیه های سازنده بالابر به طور ویژه طراحی، مهاربندی، اتصال و مستحکم گردد و باید دارای ثبات کافی باشد.

در تمام سطوح دسترسی به بالابر برجی یا مسیر آن یا جایی که افراد در معرض ضربه خرودن توسط قسمت های متحرک بالابر هستند. بالابر برجی یا مسیر آن باید با محصورسازی اصولی محافظت گردند.

در جائی که دسترسی به بالابر برجی موردنیاز است، درهای ورودی متناسب باید فراهم گردند. ارتفاع درها و منطقه ی محصور باید 2 متر باشد.

وقتی که افراد حمل و نقل می شوند، باید یک قفل داخلی یا وسیله ای ایمنی برای هر در فرهم گردد؛ برای اطمینان یافتن از اینکه این در تنها وقتی باز می شود که به سطح زمین رسیده است و همچنین آن باید قبل از اینکه از زمین بالا رود بسته شود.

9.6.6.1: بالابر بنا

حتی در قراردادهای بزرگ، بالابرهای مکملی ارزشمند برای جرثقیل های ثابت و متحرک هستند. در محل های کاری کوچک، ممکن است آنها تنها ماشین آلات بالابر در دسترس باشند.

انواع مختلفی از بالابرها موجود است. ممکن است انواع بزرگترها آنها به عنوان آسانسور عمل کنند ولی کاربرد باید بر طبق قوانین دقیق ساخت، نصب و راه اندازی شوند.

9.6.7: داربست قفسی

داربست قفسی شامل مجموعه ای از ستون ها است که در فاصله های منظم بصورت خطوط موازی مرتب شده اند (معمولاً با فاصله های مساوی جدا از هم). این ستون ها با مجموعه ای از کمرکش ها و دستک های افقی داربست در هر طبقه ی کاری به هم اتصال یافته اند. جایگاه کار فوقانی به منظور ایجاد یک سکوی دسترسی برای کار بر روی سقف و طاق نما، برای مصال به منظور تعمیرات منایع روشنایی، تهویه یا اسپرینکلرها بالا نواحی داخلی تخته بندی شده است.

همچنین فاصله ی بین دو ستون در داربست قفسی ممکن است برای تشکیل یک داربست دسترسی معمولی به دیوارهای نگهدارنده طاق نما نیاز داشته باشند.

دو نوع داربست قفسی وجود دارد:

1- داربست قفسی با بیش از یک طبقه (جایگاه کار)

2- داربست قفسی تنها با یک جایگاه کاری (یک طبقه)

ستون ها در هر جایگاه کاری در هر جهتی نباید بیش از 2/5 متر باشند.

ارتفاع اولین جایگاه کار در جائیکه دسترسی به سطح زیرین داربست ضروری است ممکن است به 2/5 متر برسد، در غیر این صورت ارتفاع جایگاه های کار معمولاً باید در فواصل 2 متری باشد.

به استثناء سطح کاری در فاصله های بین دو ستون بیرونی، یک قفس باید فقط دارای یک جایگاه کار باشد. به عبارت دیگر جایگاه کار فوقانی و بارگیری بر روی این جایگاه نباید از 0/75 kn/m2 فراتر رود.

در موردی که داربست قفسی، سطح بزرگی را پوشش می دهد عرض دهانه ی کناری ممکن است به 3، 4 یا 5 تخته کاهش یابد تا با مقررات انواع ویژه دسترسی در اطراف لبه ها مطابقت پیدا کند.

کمرکش و دستک های افقی باید با اتصالات قائمه به ستون ها متصل شوند. در جایگاه کار فوقانی، دستک های افقی داربست باید با بست های مهاری خود آن به کمرکش ها اتصال یابند. دستک های افقی در جایگاه های کاری در دهانه های کناری ممکن است به کمرکش ها متصل شوند تا سطحی تراز را برای بارگیری بوجود آورند.

تمام داربست های قفسی باید مهاربندی شوند و یا اتصال یابند. برای اطمینان یافتن از اینکه آنها ثابت و پایدارند، ستون ها باید به طور کافی مهاربندی گردند تا برای حمل بارهای عمودی به قدر کافی مستحکم باشند. قفس ها باید به اندازه ی کافی مستحکم باشند تا در مقابل تکان ها ی جانبی و بارهای افقی مقاومت کنند و از واژگونی ایمن باشند. قفس های بیرونی باید برای مقاومت در برابر نیروی باد مهاربندی گردد و هنگامی که ضروری است لنگرگیری شوند.

وقتی که قفس ها بدون هیچ گونه تکیه گاه و آزادانه برپا شده اند plan bracing باید در نظر گرفته شود.

9.6.7.1: قفس های خارجی

مهاربندی داربست باید به صورت هر مهار به ازای هر 6 ستون در تمام مسیرها انجام شود. مهاربندی در تمام مسیرها باید ترجیحاً به کمرکش ها یا دستک های افقی با اتصالات زاویه قائمه بسته شوند یا اگر این امر امکان پذیر نباشد، با استفاده از بست های گردان داربست به ستون ها متصل شوند.

9.6.7.2: قفس های داخلی

جایی که یک ساختار مجاور وجود دارد، قفس ها از این ساختار ثبات و استحکام می یابند. و اگر امکان پذیر باشد هر چهار طرف باید ایمن گردند. و در جائی که دو دیوار مقابل هم وجود دارد، کافی است که لوله ها طوری چیده شوند که لبه ی همه آنها جفت هم باشند. (کنار یکدیگر یا لب به لب قرار بگیرند.) چنانچه فقط یک دیوار وجود داشت استفاده از بست دو طرفه ضروری است.

خوشایندترین گزینه ی انتخابی، گسترش کمرکش و دستک های افقی داربست است. جائیکه آنها در هر دو انتها لب به لب هم قرار دارند، قطرّهای بست چوبی و پین های باز ممکن است به کار روند.

9.6.7.3: سکوها 

هیچ نوع شکافی نباید در سطح سکو وجود داشته باشد، لبه ی کناری سکوها نباید بیش از 150mmباشد، مگر اینکه قرنیز و نرده های حفاظتی فراهم گردند. جائی که یک سمت داربست بیشتر از 11 ستون دارد فقط به دیوار اتکا کردن امکانپذیر نیست (فقط دیوار تکیه گاه نباشد). زیرا بعضی از ستون ه در هر صورت از تکیه گاه بسیار دور خواهند بود. بنابراین مهاربندی الزامی خواهد شد که می توان با کاربرد اتصالات و لوله ها با استفاده از قسمتهای میانی ساختار برای مثال ستون ها بهره برد.

هر نوع قفسی که بیش از 50m ارتفاع دارد باید به طور ویژه طراحی شود. به عنوان یک قانون کلی، ردیف  ستون ها باید به صورت یک در میان مهاربندی گردد.

در داربست های قفسی که تنها یک جایگاه کار دارند باید توجه خاصی به مهاربندی مواردی که کمتر از 2/5m ارتفاع دارند شود. عدم مهاربندی جایگاه کار فوقانی مؤکد این است که پایداری سطح آن ناشی از مهاربندی تنها یک جایگاه است که بنابراین باید به طور صحیح قرار گرفته و ثابت شوند.

ستون ها باید با اتصالات پایه ای (foot tie) حداقل در دهانه های یک در میان در هر دو مسیر برای ایجاد چارچوب ها فراهم شوند. مهاربندی قطری چارچوب ها باید بصورت یک در میان در دو جهت انجام شود. کمرکش و یا دستک های افقی داربست باید با غلاف یا بست های موازی متصل شوند. مواد و مصالح نباید بر روی قفس ها انباشته شوند، مگر در مواردی که به طور ویژه برای این منظور طراحی شده اند.

برای جزئیات بیشتر BS 5973 را ببینید.

9.6.8: داربست دروازه ای (طرّه ای)

این داربست ها در وهله اول به عنوان سکویی مرتفع جهت بارگیری و تخلیه بار در بالای پیاده رو های عمومی و مکانهایی که ساختمان در حال احداث یا تعمیر، در مجاورت پیاده رو قرار دارد مورد استفاده قرار می گیرند. مقررات ویژه ای آنها مانند راهروی پیاده رو روشن سازی و محدودیت های ابعادی باید کاملاً رعایت شوند. از سکوی پل مانند همچین می توان به عنوان مکان ذخیره سازی مصالح و یا سکویی برای برپا ساختن داربستهای مستقل معمولی جهت دسترسی به نمای ساختمان نیز استفاده کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.