داربست فلزی یکتا 09123506429

دستورالعملهاي ايمني در داربست

دستورالعملهاي ايمني در داربست

دستورالعملهاي ايمني در داربست

دستورالعملهاي ايمني در داربست

همانطوريكه قبلاً گفته شد داربست هاي فلزي بمنظور دستيابي افراد به يك محيط ايمن جهت انجام كار صورت مي گيرد كه تأمين كننده نيازهاي روحي رواني افراد در ارتفاعات و پرتگاههاي خطرناك بوده و به آنان اطمينان خاطر فراواني جهت انجام كار خواهد داد .

بنابراين رعايت قوانين ايمني در اين حرفه به مراتب شديد تر از ساير حرفه ها بايستي صورت گيرد و كليه افرادي كه مسئوليت اجراي داربست هاي فلزي را بعهده دارند بايستي بيش از همه اقشار با ايمني و قوانين آن آشنا  شوند و در نتيجه تخصص خود نيز مهارت كافي داشته باشند و از سالم ترين افراد از نظر جسمي و رواني انتخاب شوند تا از عهده انجام كار در ارتفاع به خوبي بر آيند.

1- قبل از اقدام به نصب هر نوع بررسي و مطالعه كليه جوانب محدوده عمليات از هر نظر الزاميست .

2- ايمني كردن محيط كار از قبيل قطع جريان برق_ توقف ماشين آلات يا نصب كارت ايمني روي تجهيز.

3-  تبادل نظر با مشتري يا متقاضي براي آشنائي با فعاليتي كه براي آن داربست نياز است.

4-انتخاب ابزار و وسايل سالم با توجه به نياز تجهيزات هر داربست و انتقال آن به محل كار و به اندازه كافي.

5-  حمل لوله _ اتصالات و ساير تجهيزات توسط كاميون مخصوص كه داراي حداقل

20/6 متر طول محل بارگيري دارد .

6- نصب نوارهاي هشداردهنده پيرامون محدوده عملياتي و الصاق تابلوهاي مخصوص داربست

7- بررسي سطوحي كه پايه  داربست روي آن نصب خواهد شد و در صورت نرم يا شني بودن آن از تخته هاي استاندارد در زير كفشك استفاده شود . در سطوحي كه بتوني يا موزائيك وجود دارد كفشك كافيست .

8- در سطحي كه چوبست از قطعات چوبي يا صفحات فلزي و در سطوح كاشي يا سراميك از لاستيك و تخته استفاده گردد

9-  استفاده از تراز شاقول براي گونيا ساختن بنا

10- فاصله اولين كلاف از سطح زمين يا كفشك حداقل 30 سانتي متر و در گذرگاههاي عابرين 70/2 متر

11-فواصل بين پايه ها از يكديگر در طول و عمق به نوع آن بستگي دارد و از 10/1 تا 90/1 متر متغير است

15- اختلاف ارتفاع طبقات از يكديگر (فاصله هر كلاف) مطابق استاندارد m 80/1 = H

16- جهت بالا رفتن ساختن پله هاي مخصوص با استفاده از لوله هاي 80 سانتي متري و رعايت فاصله 30 سانتي متري براي هر پله

17-  براي ادامه ارتفاع  در هر طبقه از تخته هاي استاندارد به ابعاد 4 سانتي متر ضخامت و 25 سانتي متر عرض و در طول هاي از 1 متر تا حداكثر 4 متر از نوع محكمترين و سالمترين چوب ها استفاده شود.

18-  تخته ها با توجه به نوع  حتماً روي لوله افقي بالائي قرار گيرد زيرا مقاومت در اين نقاط 2 برابر است

19-  فاصله دو سر تخته از تكيه گاه يا نشيمن (لوله هاي عمقي يا افقي نبايد كمتر از 20 سانتي متر به طرف بيرون باشد)

20- در صورت استفاده مداوم از تخته ها آن ها را توسط بست يا لوله به داربست محكم كنيد (خطر واژگون شدن تخته)

21-  از بكار بردن ميخ به منظور تحكيم تخته هاي سطح كا جداً خودداري نمائيد

22-  جهت جلوگيري از انحراف يا سقوط داربست از لوله هايي كه به صورت ضربدري روي داربست نصب مي شوند استفاده كنيد زيرا اين لوله ها كه بادگير ناميده مي شوند مقاومت داربست را زياد خواهند كرد .

23-  از انبار نمودن لوله  بست و ساير قطعات اضافي روي سطوح كاري بدون حفاظ خودداري نمائيد .

24-  پس از ايجاد سطح كار مناسب نسبت به ايجاد حفاظ ايمني (حفاظ كمر و پا) با ارتفاع 110 سانتي متر از سطح كار اقدام نمائيد .

25-  در داربست هاي عريض يا مرتفع در هر 30 متر مربع از سطح اقدام به مهار داربست به تكيه گاه نمائيد (داربست سبك)

26-  در  هاي سنگين در هر 15 متر مربع  توسط مهاربند يا لنگر به ديواره يا ستون مرتبط خواهد شد

27-  در محل هائيكه آلوده به روغن گيريس و چربي مي باشند از خاك اره جهت جلوگيري از ليز خوردن استفاده نمائيد .

28-  هرگز از تخته هاي آلوده به روغن استفاده نكنيد خصوصاً در طبقات مرنفع .

29-  جهت انتقال لوله به ارتفاع از بست فلزي كه به يكسر لوله متصل شده با استفاده از طناب، قرقره استفاده كنيد.

30-  ساير اتصال دهنده ها را توسط ظروف مخصوص و با استفاده از قرقره قلاب و طناب به بالا منتقل نمائيد.

31-  از شوخي كردن با افراد ديگر در هنگام كار واقعاً پرهيز كنيد.

32-  فقط از آچار 22×21 دو سر رينگ (كروم واناديم)استاندارد استفاده كنيد.

33-  در صورتيكه داربست در معابر عمومي قرار دارد از توري هاي حفاظتي در سر تا سر آن استفاده نمائيد.

34-  براي ادامه پله در داربست از فاصله 8/2 متري از پله هاي حفاظ دار استفاده شود  .

35-  در داربست هاي گذرگاهي نصب حفاظ كمر و پا (هندريل) الزاميست .

36-  مهره هاي پيچ بست فلزي را تا حد مجاز سفت كنيدkg/cm 600 يا نيروي بازوي كارگر

37-  از هر نوع آچار ديگر يا اهرم براي سفت كردن مهره ها خودداري نمائيد.

38-  رها كردن داربست هاي فلزي بصورت نيمه كاره خطر آفرين خواهد بود.

39-  هنگام پياده نمودن داربست قطعات باز شده را از ارتفاع پرتاب نكنيد.

40-  كليه قطعات باز شده  توسط طناب و قرقره قلاب به پائيني منتقل شوند.

41-  باز كردن داربست از بالا ترين نقطه جائي كه كار پايان گرفته صورت مي گيرد. باز كردن از پائين خطر مرگ به همراه دارد.

42-  هنگام نصب داربست در مجاورت كابل هاي برق فشار قوي رعايت 6 متر فاصله از هر طرف الزاميست.

43-  استفاده از طناب نجات و و بستن قلاب كمر بند ايمني به آن در هنگام نصب يا پياده كردن الزاميست . اين طناب داراي طولي برابر 20 متر است كه در موازات سطوح داربست به ستون يا تكيه گاه هائي محكم شده شخص به راحتي مي تواند با انداختن قلاب كمربند ايمني پيرامون طناب مسيري برابر طول طناب را در روي  بصورت خطي تردد نمايد.

44-ازاستفاده ازاتش درروی داربست خودداری کنید

45-ازسیم ارت درداربست استفاده شود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.