داربست فلزی یکتا 09123506429

سکوهای داربست فلزی در نصب داربست

سکوهای داربست فلزی در نصب داربست

سکوهای داربست فلزی در نصب داربست

سکوهای داربست Scaffold Platform

     هر یک از سکوهای سطوح کار باید بطور کامل تحته گذاری و پوشیده شود.

     هر یک از بخش های سطح کار یا سکو نظیر تخته باید طوری نصب شود که فضای تخته های مجاور وکنار هم  از یک اینچ یا 54/2 سانتی متر بیشتر نباشد.

     حداقل پهنای سطوح کار یا جایگاه کارنباید از 12 اینچ یا 30 سانتی متر بیشتر باشد.

     لبه جلوی تمام سکوها یا جایگاه های کار نباید از 14 اینچ یا 36 سانتی متر از جلوی جبهه کار بیشتر باشد.

     انتهای جایگاه کار باید از روی دستک به اندازه 6 اینچ یا 15سانتی متر گذشته باشد.

    سکوهای چوبی نباید با مواد رنگی یا جلا دهنده پوشش داده شوند زیرا ممکن است نواقصات و ترک خوردگی های چوب دیده نشود. لبه های الوار چوبی م یتواند برای شناسایی و نشانه گذاری علامت گذاری شود.

     فضای خالی بالای سر باید در نظر گرفته شود. حداقل فاصله بین دو سکو 180 سانتی متر باشد.

     جایگاه داربست باید حداقل یک متر پایین تر از منتهی الیه تیرهای عمودی باشد.

     در هیچ مواردی ضخامت الوار از 5 سانتی متر کمتر نباش و ضخامت های مساوی داشته باشند.

     عرض آنها مساوی .و حداقل 25 سانتی متر باشد.

     الوارها نباید روی هم قرار بگیرند چون خطر برخورد پای کارگران به لبه الوار و افتادن آنها وجود دارد و همچنین جابجایی چرخ های دستی با مشکل مواجهه می شود.

     الوارها یاید حداقل روی سه تکیه گاه یا دستک عبورکرده باشد.

download 3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.