داربست فلزی یکتا 09123506429

ضرورت استفاده از داربست

ضرورت استفاده از داربست

ضرورت استفاده از داربست

داربست عبارت است ازساختار موقتي كه شامل يك يا چند جايگاه ، اجزاء نگهدارنده، اتصالات و تكيه گاه مي باشد كه در طي اجراي هر گونه عمليات ساختماني از قبيل تعميرات، نماسازي، تخريب، رنگ آميزي يا ساير كارهاي مشابه و به منظور دسترسي به بنا و حفظ و نگهداري كاركنان يا مصالح و ابزار در ارتفاع ، مورد استفاده قرار مي گيرد.
براي كليه مواردي كه نمي توان در ارتفاع با استفاده از نردبان يا وسايل ديگر به طور مطمئن كاري را انجام داد ، بايستي داربست هاي مناسب و كافي احداث گردد. مسئوليت برپاكردن ، پياده كردن و هرگونه تغييرات اساسي در داربست با سرپرست اداره ذيربط بوده و هرگونه اقدامي در اين مورد ، بايد فقط تحت مديريت و نظارت وي و حتي المقدور به وسيله كاركنانيكه در اين گونه كارها تجربه كافي دارند انجام شود.

خطرات :

کارگرانی که روی داربست کار می کنند در معرض خطرات زیر هستند :

×     سقوط از ارتفاع به علت لیز خوردن  ،دسترسی ناایمن و کم بودن حفاظ سقوط

×      سقوط ابزار و تجهیزات از بالا

×      برق گرفتگی از خطوط نیروی بالا سری

×     فروپاشیدن داربست به علت ناپایداری یا بار زیاد

×     تخته بندی نامناسب

داربست فلزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.