داربست فلزی یکتا 09123506429

کیفیت لوازم داربست

کیفیت لوازم داربست

کیفیت لوازم داربست

لوازم داربست و کلیه وسایل مربوط به داربست فلزی باید طوری طراحی و ساخته و اجرا شود که بتواند تحمل 4 برابر بار اسمی را داشته باشد.

 – وسایل چوبی که در ساخت داربست استفاده می شوند باید دارای کیفیت مرغوب و آری از هرگونه گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی باشند.

– الوار هایی که در داربست فلزی بکار برده می شوند باید در مقابل ترک خوردگی حفظ گردند.

– وسایلی که برای ساخت داربست به کار می رود باید در شرایط مساعد نگهداری شوند.

– بیخ هایی که برای اتصال داربست های چوبی استفاده می شوند باید به تعداد کافی، مناسب و تا انتها در داربست کوبیده شوند.

– استفاده از میخ های چوبی در داربست ممنوع است.

– داربست ها باید بتوانند تا 4 برابر بار طراحی را تحمل کنند.

– جدا از داربست های مستقل، داربست ها باید در دو جهت عمودی و افقی به ساختمان مهار شوند.

– هم سازه ای که به عنوان تکیه گاه و جایگاه استفاده شود داربست نام دارد و باید مطابق با اصول فنی نصب گردد:

 – برای جلوگیری از لغزش داربست اسانسورپایه های داربست باید به صورت محکم و مطمئن مهار شوند.

– در داربست های  مستقل باید تا پیاده شدن کامل داربست باید در محل خود حفظ گردد.

– تکیه گاه داربست بنابر آجرهای لق و شبکه استفاده شود.

 – لوازم و تجهیزات داربست فلزی نباید ترک خورده، زنگ زده و معیوب باشند.

 – قطعات داربست باید طوری متصل بهم گردد که در حین استفاده از داربست از هم جدا نشوند.

images 34

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.