داربست فلزی یکتا

داربست فلزی یکتا

انواع داربست

داربست چکشی

داربست مثلثی

داربست متحرک

داربست چکشی : این نوع داربست از پایه های قائم و مهار های افقی در ابعاد مختلف تشکیل شده است.نصب مهار ها ی افقی بر  پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد.و اتصال پایه ها ی داربست  به عضو های افقی به صورت مغزی و گوه ای میباشد. از ویژه گی های لین سیستم داربست در مونتاژ و دمو مونتاژ عدم نیاز  به کارگر ماهر است

داربست مدولار پل هم از بهم پیوستن المان های مثلثی به وجود می اید این المان ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار خاص و نیروی متخصص روی هم سوار شده و یک داربست سبک و محکم ایجاد میکند

داربست فلزی یکتا  با سال ها تجربه در ضمینه اجاره و راه اندازی داربست این امکان را برای شما همشهریان عزیز به وجود اورده است که هر گونه داربست در سراسر تهران در اسرع وقت و با ایمنی و کیفیت بالا برای شما نصب گردد

با داربست یکتا همراه باشید

 

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

لوازم داربست و کلیه وسایل مربوط به داربست فلزی باید طوری طراحی و ساخته و اجرا شود که بتواند تحمل 4 برابر بار اسمی را داشته باشد.

– وسایل چوبی که در ساخت داربست استفاده می شوند باید دارای کیفیت مرغوب و آری از هرگونه گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی باشند.

– الوار هایی که در داربست فلزی بکار برده می شوند باید در مقابل ترک خوردگی حفظ گردند.

– وسایلی که برای ساخت داربست به کار می رود باید در شرایط مساعد نگهداری شوند.

– بیخ هایی که برای اتصال داربست های چوبی استفاده می شوند باید به تعداد کافی، مناسب و تا انتها در داربست کوبیده شوند.

– استفاده از میخ های چوبی در داربست ممنوع است.

– داربست ها باید بتوانند تا 4 برابر بار طراحی را تحمل کنند.

– جدا از داربست های مستقل، داربست ها باید در دو جهت عمودی و افقی به ساختمان مهار شوند.

– هم سازه ای که به عنوان تکیه گاه و جایگاه استفاده شود داربست نام دارد و باید مطابق با اصول فنی نصب گردد:

– برای جلوگیری از لغزش داربست اسانسورپایه های داربست باید به صورت محکم و مطمئن مهار شوند.

– در داربست های  مستقل باید تا پیاده شدن کامل داربست باید در محل خود حفظ گردد.

– تکیه گاه داربست بنابر آجرهای لق و شبکه استفاده شود.

– لوازم و تجهیزات داربست فلزی نباید ترک خورده، زنگ زده و معیوب باشند.

– قطعات داربست باید طوری متصل بهم گردد که در حین استفاده از داربست از هم جدا نشوند.

کنترل و بازرسی داربست:

– داربست فلزی باید در موارد زیر توسط فرد با صلاحیت مورد باز دید قرار گیرد.

1. قبل از شروع به استفاده از داربست.

2. پس از هرگونه تغییرات یا وقفه طولانی در داربست فلزی

3- بعد از وزش باد شدید یا زلزله و مواردی که پایداری داربست تهدید شود.

4- هیچ قسمت از داربست نباید پیاده شود و باید داربست ما در حالتی رها کرد که بتوان از قسمت های آن استفاده شود.

5- در صورتی که نیاز به تعمیر داربست نباید تا رفع شدن نواقص داربست به کارگران اجازه کاربر روی داربست داده شود.

6- پس از پایان کار روز ابزار و مصالح روی داربست قرار نگیرد.

7- در موقع اجرای داربست باید دقت داشته باشیم که میخ ها از قطعات چوبی بیرون آورده شوند.

استفاده از داربست اسانسور.

–         از گذاشتن بازشیر از اندازه بر روی داربست خودداری گردد.

–         بازها بر روی داربست اسانسور به صورت یکنواخت تقسیم گردد تا از بی تعادلی داربست اسانسورجلوگیری شود.

–         انبار کردن طولانی مصالح ساختمان بر روی داربست ممنوع می باشد.

درمواقع بارانی کار بر روی داربست باید متوقف گردد.

– استفاده از جایگاه داربست در هنگامی که برف یا یخ زدگی وجود داشته باشد کار بر روی آن ممنوع ، مگر آ«گه برف و یخ در روی داربست پاک گردد.

– کابل ها یا طناب های داربست باید مرتب کنترل گردند.

– هنگام نصب داربست در مجاورت خطوط نیروی برق رعایت مسائل ایمنی الزامی می باشد.

– نصب دستگاه های بالا بر روی داربست چنانچه نیاز به نصب بالابر روی داربست باشد باید قطعات داربست کنترل و در صورت لازم تقویت گردند.

– جلوگیری از حرکت تیرهای افقی داخل دیوار

– اتصال پایه های عمودی داربست بر بخش های مقاوم ساختمان

– چنانچه هنگام جا به جا شدن بار روی داربست امکان برخورد با آن باشد.

برای جلوگیری از این موضوع و گیر کردن پارچه داربست سراسر ارتفاع در مسیر حرکت بار را با نرده های عمودی داربست بپوشانیم.

در همه قسمت های داربست باید دارای جایگاه کار در نظر گرفته شود قرار گرفتن جایگاه کار داربست بر روی لوله های آب دودکش – آجر های لق ممنوع زمانی استفاده از جایگاه مورد تایید است که کار داربست و ساخت آن پایان یافته و وسایل محافظ و حفاظتی در جای مناسب نصب گردیده اند عرض کار جایگاه داربست حداقل 60 سانت می باشد.

عرض جایگه داربست اگر برای عبور اشخاص است حداقل 60 سانت عرض جایگاه داربست فلزی اگر برای قرار دادن مصالح باشد حداقل 80

مقررات مخصوص و انحصاری مربوط به حفاظ داربست فلزی (لوله)

داربست فلزی لوله ای باید از فلز مشابه و نزدیک به استقامت فولاد تهیه شده باشد

استحکام لوله های داربست فلزی برای نگه داری لوازم با 4 اتصال لوله های داربست و لوازم داربست باید به شکل مطمئمن متصل باشند.

لوله های داربست فلزی و داربست باید عاری از اعواج – چربی و … باشند انتها و ابتدای لوله های داربست فلزی باید صاف و قابل اضافه شدن باشد.

قطر لوله های انتخابی برای داربست و نصب داربست فلزی نیابد کمتر از 5 باشد.

ستون های عمودی:

پایه های عمودی داربست باید همیشه عمود بر زمین و با کفشک نصب شوند.

اتصال پایه های داربست فلزی باید به لوله های افقی و غالب محکم باشد اتصال لول های داربست باید مناوب در یک ردیف باشند.

حداکثر فاصله پایه های عمودی داربست نخاله گیراگر بار سنگین را تحمل کند  (350)       8/1

حداکثر فاصله پایه های عمودی داربست اسانسور اگر بار سنگین را تحمل کند (125)        3/2

فاصله عمودی بین نیروهای افقی در داربست کمتر از 2 متر باشد

در هنگام جدا سازی جایگاه داربست به تیرهای افقی به منظور حفظ مقاومت داربست فلزی نباید دست بزنیم.

تعریف دستتک :

قسمتی از داربست را می گویند که جایگاه روی آن نصب شده است.

در داربست هایی که دارای یک ردیف هستند یک سر دیگر درون دیوار و در داربست هایی که دارای 2 ردیف هستند هر دو طرف دستک روی تیرها می نشیند.

دستک در داربست فلزی الزاماض باید کنار پایه عمودی نصب شود و طول و دستک در داربست های نصب شده نباید بیشتر از 5/1 باشد

فاصله دستتک ها در تحمل بارهای سنگین در داربست فلزی کمتر از 90 و فاصله دستک ها در تحمل بارهای سنگین در داربست فلزی کمتر از 115.

مهار داربست

داربست را باید به نحو مطمئن به دیوار مهار کنیم.

اتصالات لوله های مهاربند باید در نقطه برخورد پایه ها با دستتک های افقی به داربست بسته شوند.

انتهای لوله های داربست به ساختمان مهار شود.

اولین و آخرین پایه عمودی و به صورت یک در میان با لوله های داربست به ساختمان نصب و مهار گردند.

اتصال های داربست

اتصالات باید دارای پیچ و مهره های سالم و واشر دار باشند .

داربست های معلق یا پیش آمده

تیرهای داربست پیش آمده باید دارای مقاومت و سطح مقطع کافی باشند و بتوانند استحکام داربست نصب شده را تأمین نمایند.

داربست های پیش آمده باید به صورت عمود به سازه مهار شوند قسمت پیش آمده داربست باید طوری باشند که از نمای ساختمان حداکثر 30 سانتی مترباشند مگر آنکه تیرهای پیش آمده داربست با مهار بند و لوله های اریب مهار شده باشند

پیج های اتصالات داربست به نحو مطمئن سخت و به سازه اصلی مهار باشند در صورت استفاده از کابل برای مهار داربست نظارت دقیق بر سلامت کابل ها لازم می باشد (به لحاظ خودرگی – پاشیدگی)

طول داربست های معلق نباید از 8 متر و عرض 60 سانت بزرگتر باشند

کار کردن بیشتر از 2 نفر بر روی جایگاه داربست و یا داربست های معلق ممنوع است.

داربست های معلق حتماً باید به بدنه ساختمان مهار و بسته شوند .

داربست های معلق باید قبل از استفاده نهایی 2 بار کنترل شوند جایگاه داربست باید از بدنه 40 سانت فاصله داشته باشد تا در صورت تکان داربست ، آسیبی به کارگر وارد نشود.

استفاده از کیسه های شن و وزنه در دابست متعلق ممنوع است.

استفاده از کابل  کابل ها،آویز جنس فولادی فقط در داربست های معلق ماشینی مجاز است.

برای بازرسی آسان حتما قسمت ماشین بالا بر داربست در جای مناسب نصب شوند و بدنه ماشین بالا بر داربست باید با پیچ و … به طور دقیق به تکیه گاه نصب شود.

وینچ ها در داربست معلق باید به صورت توقف اقدامات باشند تست های ماشین بالا بر داربست به صورت هفته ای باز دید شوند در صورت کارگران روی داربست های سنگین معلق کابل ها باید به وسیله قفل شدن تأمین گردند.

باید از تکان خوردن داربست نخاله گیر های معلق و ضربه زدن داربست به ساختمان جلوگیری شود.

زمانی که از داربست معلق استفاده نمی شود باید کلیه لوازم ابزار را روی داربست برداشته شود.

داربست دیوار کوب:

داربست دیوار کوب از سکوی کار به صورت بالکن و با تکیه گاه به ساختمان مهار شده است.

جنس داربست دیوار کوب باید از فلز باشد و یا پیچ و مهره به ساختمان مهار شوند.

استفاده از داربست نخاله گیر دیوار کوب معمولا برای کارهای سبک می باشند .

عرض سکوی داربست دیوار کوب کمتر از 70 نباشد.

تکیه گاه های داربست دیوار کوب باید توان بار 170 کیلو را داشته باشد فواصل تکیه گاه های داربست از 3 متر بیشتر نباشد.

داربست نردبانی:

از این نوع داربست معمولا در رنگ کاری نقاشی  کارهای سبک استفاده می شود.

نرده های دو طرف بار پایه های داربست

باید: استحکام پایه ها از لحاظ لیز خوردن رعایت شود. در استفاده از نردبان دو طرفه برای داربست ارتفاع داربست کمتر از 5/2 متر و تخته جایگاه نیز از پله سوم بالاتر نباشد داربست نردبانی برای استفاده یک نفر می باشد.

اجاره داربست فلزی دلتا

اجاره داربست فلزی دلتا نصب و اجاره انواع داربست های فلزی در سراسر تهران

مشخصات پیچ و مهره داربست

پیچ و مهره داربست فلزی باید به صورت فنی دور 21 و طول 12 میلی متر باشد که جهت اتصالات داربست بندی مورد استفاده است.

واشر هم باید ضخامت 3 میل باشد. داربست دلتا آماده خدمات دهی به پروژه های شما می باشد.

داربست فلزی یکتا در تهران

داربست فلزی یکتا در تهران

داربست چکشی ستاره

اين نوع داربست از پايه‌هاي قائم و مهارهاي افقي در اندازه‌هاي مختلف تشكيل شده است. پایه های اين نوع داربستها در طولهاي 3، 5/2، 5/1 و 1و5 / متر توليد مي‌شوند و با قرار دادن سرجك‌هاي قابل رگلاژ در قسمت بالائي و پايه جكهاي قابل رگلاژ در قسمت پائين داربست براي هر ارتفاع و اختلاف ترازي قابل تنظيم مي‌باشد. نصب مهارهاي افقي بر پايه‌هاي داربست به سادگي و با ضربه چكش امكان‌پذير مي‌باشد و اتصال پايه‌هاي داربست به يكديگر با مغزي و پين ميسر خواهد شد.

مزاياي استفاده از داربست هاي چكشي به شرح ذيل مي‌باشد:

.1سهولت و سرعت در باز و بسته شدن و عدم نياز به آچار جهت بستن اتصالات

.2قابل توسعه در پلان و در ارتفاع بدون محدوديت و عدم

.3نياز به مهاربندي در ارتفاع‌هاي زياد

.4قابل استفاده در داربست‌ بندي نماي ساختمان‌ها و يا تأسيسات پالايشگاهي و غيره

.5باربري زياد در كفراژ بندي دالهاي بتني

.6عدم نياز به كارگر ماهر داربست بند و مونتاژ قطعات توسط كارگر ساده

.7سهولت در جابجايي و انتقال آن به دليل سبك بودن قطعات

قابل استفاده در كفراژبندي سقفهاي قوسي و غير همسطح

*. داربست چکشی ستاره ای نقاط مشترک و تفاوت هایی با داربست های چکشی کاسه ای دارد.

سرعت مونتاژ ودمونتاژ در این نوع داربست بسیار سریعتر از انواع دیگر داربست است .

 

اجاره داربست فلزی

اجاره داربست فلزی

 

 

اجاره داربست فلزی 1 الی 100 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
2
3
اجاره داربست فلزی از150 متر الی 200 متر مربع جهت یک طرف نما از یک روز تا یک ماه تا ارتفاع 7 متر
4
اجاره داربست فلزی جهت بتن ریزی از 1 متر مکعب الی 100 متر مکعب
5
6
اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت بتن ریزی پایه ها به فاصله 2در2 تا ارتفاع 7متر
7
اجاره هر متر مکعب داربست فلزی جهت نقاشی،روشنایی،گچ کاری،روضه خوانی،عقدوعروسی از یک روز تا یک ماه
8
اجاره داربست فلزی داخل نورگیر-پاسیو تا ابعاد 2در2 تا ارتفاع 7 متر
9
اجاره داربست فلزی داخل آسانسور تا ابعا 1 در 1 در 20
10
اجاره داربست فلزی به صورت چهار پایه متحرک تا ابعاد 3در3 در7
11
اجاره داربست فلزی جهت طاق نصرت 1در 6در6 از یک تا 15 روز
12
دم دری برای مکه یا روضه خوانی و داربست برای پرده های سر چاهار راه ها
13
ساختمانهای بیش از7 متر ارتفاع جهت بند های مندرج به ازای هر یک متر اضافه ارتفاع 600 ریال به قیمت اصلی اضافه میگردد
15
داربست هایی که روی پشته بام بسته می شود تا ارتفاعی 6 متر توافقی و بیش از 6 متر ارتفاع از کف حساب می شود

 

اجرای داربست فلزی تهران

اجرای داربست فلزی درتهران

اجرای داربست و انواع ان

الف : داربست های کوتاه

در ساختمانهای با ارتفاع کم و در قسمت های داخلی، از داربست های کوتاه وسبک استفاده می کنند. معمولا در این مورد دو عدد بشکه و یک یا دو تخته زیر پا قرار می دهند. این کار اصولی و ایمن نیست بخصوص مواقعی که از بشکه به صورت خوابیده استفاده شود زیرا چرخش ناگهانی بشکه، احتمال سقوط کارگر را به دنبال خواهد داشت.

با دو عدد نردبان دوطرفه و تخته زیرپایی، داربستی موقت برای کارهای سبک می سازند. قرار دادن ظرف ملات، مصالح سنگین مانند اجر، بلوک، … بر روی این داربست مجاز نیست. حداکثر ارتفاع مجاز این گونه داربست ها ۳ متر خواهد بود.

تعمیرکاران و نقاشان می توانند برای کارهای موضعی، از داربست های چهارپایه ای فلزی چرخدار ( سکوی کار متحرک ) استفاده کنند.

ب : داربست های بلند فلزی :

این داربست ها را با لوله های فولادی به قطر ۵ سانتیمتر با حداقل ضخامت ۴ میلیمتر و بست ها مربوط مونتاژ می کنند. با اتصال لوله ها به یکدیگر به وسیله بست ها در زمانی نسبتا کوتاه می توان داربستی ثابت و محکم به وجود اورد و از ان برای کار در ارتفاع استفاده کرد. برای جلوگیری از واژگون شدن؛ باید داربست را به طریق مناسبی به دیوارهای ساختمان مهار کرد. حداکثر فاصله دو مهار ۶ متر است.

برای بالا و پایین رفتن از داربست، حتما باید از نردبان سالم استفاده شود. وسایل اتصال و متعلقات مربوط به داربست های بلند فلزی عبارتند از :

بست زوجی: این بست وسیله اتصال لوله های عرضی به لوله های عمودی است.

بست گردان : از دو بست مجزا تشکیل شده است که با پرچ شدن به یکدیگر، امکان چرخش ان ها وجود دارد. به وسیله این بست دو لوله را میتوان با هر زاویه ای به یکدیگر وصل کرد.

بست لوله های افقی : این بست دو لوله افقی را تحت زاویه ۹۰ درجه به یکدیگر وصل میکند.

میله شکافدار اتصال : برای طویل کردن دو لوله داربست به کار می رود.

پایه قابل تنظیم : به جداره ی داخلی پایین لوله متصل می شود و به وسیله ان ارتفاع پایه داربست تنظیم می شود.

صفحه زیرستون : صفحه مربع شکل پایه داری است که برای توزیع بار از قسمت تحتانی ستون بر روی تکیه گاه مورد استفاده قرار می گیرد.

 

 

اجاره داربست (تهران)

اجاره داربست (تهران)

1- اجاره یک ماه داربست های زیر یکصد مترمربع و یا کمتر از یک ماه مقطوع 4/500/000 ریال می باشد.

2-اجاره یک ماه داربست های زیر دویست مترمربع و یا کمتر از یک ماه مقطوع 6/500/000 ریال و مازاد بر 200 مترمربع بر اساس هر مترمربع 25/000 ریال می باشد.

3- اجاره یک ماه داربست کلراژ ساده بدون سقف تا 200 مترمکعب 5/500/000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 18/000 ریال می باشد.

4- اجاره یک ماه داربست مسقف تا 200 مترمکعب 6/500/000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 18/000 ریال می باشد.

5- اجاره یک ماه چاهک آسانسور به ابعاد 1×1 تا ارتفاع 15 متر با 5 طبقه مقطوع 5/500/000 ریال و مازاد بر 5 طبقه و با 15 متر ارتفاع برای هر طبقه 850/000 ریال می باشد.

6- اجاره یک ماه یک عدد چهارپایه ثابت 2×2 یا 3×3 مقطوع 4/500/000 ریال می باشد.

7- اجاره یک ماه چهارپایه چرخدار بلبرینگی متحرک 2×2 یا 3×3 تا ارتفاع 6 متر مقطوع 5/000/000 ریال می باشد.

8- اجاره یک ماه طاق نصرت در محل تا طول 6 متر مقطوع 6/000/000 ریال و مازاد بر آن هر متر طول 850/000 ریال می باشد.

9- اجاره نصب پلاکارد (با مجوز نصب) یک ماه مقطوع 3/000/000 ریال می باشد.

10- اجاره یک ماه زیربتن سنگین تا 100 مترمکعب 9/500/000 ریال و مازاد بر آن هر مترمکعب 85/000 ریال می باشد.

11- محاسبه متراژ داربست بغل کارها (بام های مجاور) از کف زمین محاسبه می گردد.

12- قیمت های فوق :

1-12- صرفاً جهت شهر تهران می باشند و تا 20 کیلومتر خارج از شهر تهران 20% به قیمت های فوق اضافه می گردد.

2-12- برای ماه های بعد طبق ماه اوّل محاسبه می گردد.

3-12- برای هر ضلع جداگانه محاسبه و دریافت می گردد (طبق تعرفه) و چنانچه کل داربست همزمان نصب گردد محاسبه آن در هر ضلع طبق تعرفه اعمال می گردد.

داربست فلزی یکتا در تهران

داربست فلزی یکتا در تهران

داربست چکشی

داربست مدولار چکشی علاوه بر دارا بودن تمامی مزیتهای داربست مثلثی می تواند جهت داربست بندی نمای ساختمان و یا سایر سازه های بتنی به علت نداشتن لوله های مایل قرار گیرد و با افزایش یا کاهش پایه عمودی و مهارهای افقی می توان آنرا در ارتفاعات مختلف وتحمل بارهای متفاوت مورد استفاده قرار داد.

در این سیستم عمل اتصال توسط ضربه چکش به قفل کن انجام و یا از هم جدا می شود و نیازی به پیچ و مهره و یا بست و سایر اتصالات وجود ندارد و به عنوان کار آمدترین و پرفروش ترین داربست مدولار در کشور های صنعتی مطرح است

داربست چکشی برای سازه های سنگین مانند پل ها بهتر از داربست مثلثی می باشد این موضوع به این خاطر است که تمامی اجزاء داربست چکشی  به هم متصل می گردند و همین یکپارچگی باعث می شود تا در برابر فشار وارده که هنگام بتن ریزی به وجود می آید مقاومت زیادی را داشته باشد.

 به دلیل یکپارچگی ،داربست چکشی در هنگام بتن ریزی نسبت به داربست مثلثی لرزش کم تری دارد.

مهاری های داربست مدولار چکشی در اندازه های مختلفی می باشند که نسبت به بار مرده سازه مهاری مناسب انتخاب می گردد.

ولی در داربست مثلثی ابعاد کلیه فریم ها به طول ۱۲۰ سانتی متر هست که در سازه هایی با میزان باربری بالا قابل استفاده نمی باشد.

داربست مثلثاتی

داربست مثلثاتی

داربست مدلوار پل از بهم پیوستن المان های مثلثی به وجود می اید .این المان ها به راحتی و بدون نیاز به ابزار و نیروی متخصص روی هم سوار شده و یک داربست سبک و محکم را ایجاد می نماید .این داربست به دلیل سبکی وزن المان های ان و اسانی نصب و ظرفیت بار بری زیادکاربرد بسیار وسیعی در اجرای انواع سقف های بتنی  پیدا کرده است.

در هر سازه ای که برای قالب بندی نیاز به ایجاد سطحی بار بر در ارتفاع زیاد باشد استفاده از داربست پل از لحاظ اجرایی و اقتصادی توصیه میگردد المان های داربست پل  در این ارتفاع 50و 75و 100 سانتی متر تولید میشود

که با استفاده از ان ها میتوان از این سیستم داربست در هر ارتفاعی که مورد نظر باشد استفاده نمود.

المان های داربست پل با توجه به هندسه در پلان قابلیت اتصال به دو شکل مربعی و مثلثی و نهایتا دست یافتن به بربری های متفاوت را دارا میباشد

داربست مثلثاتی

هزینه های اجرای داربست

هزینه های اجرای داربست

اجرای داربست و محاسبه قیمت آن

هزینه های اجرای داربست در فهرست بها ایتم های مشخصی ندارد ( البته ضریب طبقات برای پوشش ان در نظر گرفته شده است ) ، هزینه های اجرای داربست فلزی به ایتم های مختلفی بستگی دارد که از جمله :

  • ارتفاع داربست
  • حجم داربست
  • محل نصب داربست
  • مهاری خور داربست
  • امکان دسترسی به لوازم ( جنس کشی )
  • تغییر فاصله های استاندارد و عرفی داربست

بر اساس خصوصیات هر کار پس از بازدید و بررسی موارد فوق  قیمت ارایه میگردد به شکل عمومی هزینه های اجاره داربست به صورت ماهیانه است

اجاره داربست فلزی

اجاره داربست فلزی

اجاره و نصب انواع داربست در سراسر تهران در کمترین زمان ممکن با بالاترین کیفیت و ایمنی بالا

داربست فلزی یکتا نصب و اجاره و اجرای هر گونه داربست را برای شما کارفرمایان عزیز در سراسر تهران با قیمت مناسب و کیفیت  در نصب ارائه میدهد

داربست فلزی یکتا با سال ها تجربه در ضمینه اجاره و نصب  انواع داربست از جمله

داربست پایه

داربست گنبدی

داربست مثلثی

داربست ستاره ای و …….

اماده عقد قرار داد با کلیه سازمان ها و ارگان ها ی مرتبط و کلیه کارفرمایان عزیز درسراسر تهران میباشد

با ما همراه باشید