داربست فلزی یکتا 09123506429

آشنایی داربست

آشنایی با انواع داربست

آشنایی با انواع داربست

آشنایی با داربست، انواع آن و هم چنین اجزای آن ها به طور کلی، تا هنگامی که کارگر بر روی زمین ایستاده است، توانایی انجام کار تا یک ارتفاع محدود را دارد. برای ایجاد قابلیت کار در ارتفاع، تجهیزات خاصی مورد نیاز است. حال هرچه این ارتفاع بیش تر باشد،…