داربست فلزی یکتا 09123506429

اجاره-داربست-فلزی-یکتا-7

اجاره داربست  فلزی یکتا

اجاره داربست فلزی یکتا

بست هاچهارپیچ: معمولا در جایی که جهت های داربست فشار بیشتری باید تحمل کنند را در زیر بست های داربست فلزی بود

– بست های تک پیچ یا قائم: در مواقعی که از داربست بعنوان کفراژ و یا قیمه استفاده می شود و در داربست ساختمانی و صنعتی معمولا جایی ندارد.