داربست فلزی یکتا 09123506429

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

در همه قسمت های داربست باید دارای جایگاه کار در نظر گرفته شود قرار گرفتن جایگاه کار داربست بر روی لوله های آب دودکش – آجر های لق ممنوع زمانی استفاده از جایگاه مورد تایید است که کار داربست و ساخت آن پایان یافته و وسایل محافظ و حفاظتی در جای مناسب نصب گردیده اند عرض کار جایگاه داربست حداقل 60 سانت می باشد.