اجرای داربست فلزی یکتا در تهران

اجرای داربست فلزی یکتا در تهران لوازم داربست و کلیه وسایل مربوط به داربست فلزی باید طوری طراحی و ساخته و اجرا شود که بتواند تحمل 4 برابر بار اسمی را داشته باشد. - وسایل چوبی که در ساخت داربست استفاده می شوند باید دارای کیفیت مرغوب و آری از هرگونه گره، پوسته، کرم خوردگی و پوسیدگی باشند. - الوار هایی که در داربست فلزی بکار برده می شوند باید در مقابل ترک خوردگی حفظ گردند. - وسایلی که برای ساخت داربست به کار می رود باید در شرایط مساعد نگهداری شوند. - بیخ هایی که برای اتصال داربست های چو...
بیشتر