داربست فلزی یکتا 09123506429

اجرای داربست

اجرای داربست در تهران و آموزش کارگران داربست

اجرای داربست در تهران و آموزش کارگران داربست

آموزش کارکنان باید شامل برپاکردن، اوراق کردن، حرکت دادن، به کارگیری، بازسازی، نگهداری و بازرسی داربست برای تشخیص خطرات و روش‌های اصلاحی آن باشد.

آموزش نصب داربست

آموزش نصب داربست

داربست یکتا در کنار خدمات نصب و اجرای پروژه های داربست در تهران در خصوص آموزش های ویژه و حرفه ای در خصوص نصب و اجرای داربست