داربست فلزی یکتا 09123506429

استادکار داربست

استادکار داربست

استادکار داربست

استادکار داربست شخصی است کار به تمام جزئیات داربست و انواع قطعات و اجزا داربست آشنا است.استادکار داربست علاوه بر توانایی هایی که برای کارگر داربست و نصاب داربست و کارگر داربست بند باید