داربست فلزی یکتا 09123506429

اسکافلد چیست؟

اسکافلد چیست؟

اسکافلد چیست؟

اسکافلد (داربست مثلثی) متشکل از لوله های داربستی که این لواه ها در کارخانه ها تولید می شوند . این لوله ها در دراندازه استاندارد بریده و به هم دیگر جوش داده می شوند .