داربست فلزی یکتا 09123506429

اصطلاحات رایج در داربست

اصطلاحات رایج در داربست

Base plate: پایه فلزی برای پخش و توزیع بار که زیر لوله های استاندارد به کار می رود. (بین خاک و لوله استاندارد)
Bay length: فاصله بین دو استاندارد مجاور در طول و روبروی داربست.
board: چوبی نرم که برای دسترسی به سکوهای کاری و … به کار میروند این چوبها باید در مقابل آتش مقاوم باشند.
Board beare intermediate transom: لوله ای است که در فاصله بین ledger برای تقویت سکوهای کار نصب می شود.
brace (بریس – لوله های مهاری): به صورت اریب و ضربدری بسته می شوند و ساختمان داربست را محکم نگه میدارند و مقاومت داربست بیشتر می شود.