داربست فلزی یکتا 09123506429

برپایی

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست

نکات اجرایی در برپایی و نصب داربست اجرای داربست بسیار مهم بوده و می بایست توسط افراد ماهر و با تجربه صورت بگیرد. همه ی نکات باید در راستای ایمنی و پایداری داربست باشند. الف: ستون های داربست باید روی مکان محکم و دارای ایستایی بالا باشد. ب: فاصله ی…