داربست فلزی یکتا 09123506429

تعمیرات داربست

بازرسی های داربست شامل چه مواردیست؟

بازرسی های داربست شامل چه مواردیست؟

قبل از برپاکردن هر داربست، باید مسئول واحد مربوطه از کلیه بخشها و متعلقات داربست بازدید کند.
از سالم بودن و کیفیت اجزا مورد استفاده در احداث داربست اطمینان حاصل نماید.
قبل از بازرسی داربست هیچ بخشی از داربست را نباید پیاده کرد .
نباید داربست را در حالتی بجا گذاشت که بتوان از بخش های باقی مانده استفاده نمود.