داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست اسکلتی

داربست اسکلتی و کاربرد آن

داربست اسکلتی و کاربرد آن

داربست های فلزی و قالب فلزی قالباً بصورت لوله های ۶متری،۳متری و قالب و بست تشکیل میشوند.ولی چون ساختمانها در متراژهای مختلفی ساخته شده اند لوله هایی با متراژهای کوچکتر وبزرگترنیز در نصب داربست کاربرد دارند.