داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست در جنوب تهران

داربست در جنوب تهران

داربست در جنوب تهران

داربست در جنوب تهران داربست خوب داربستی است که شما همگی پایه های استاندارد  را در یک خط سر راست تماشا  کنید . بستهای با گوشه قائم :برای اتصال لوله های داربست در حالت عمود بکار میروند .حداکثر بار پذیرفتنی برای این بستها ۳/۶ کیلو نیوتن می باشد . لجر LEDGER…