داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست فلزی چکشی(ستاره ای)