داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست ماتریس

کاربرد داربست ماتریس

کاربرد داربست ماتریس

داربست ماتریس یکی از پیشرفته ترین نوع داربست ها بوده و در اجرای دال و تیرهای سنگین و همچنین نماسازی تا ارتفاع 100 متر قابل استفاده می باشد و چناچه عضو قائم در فواصل یک متری مهار گردد ، بیش از 4 تن باربری خواهد داشت .