داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست محدود پاسداران

داربست محدود پاسداران

داربست محدود پاسداران

داربست محدود پاسداران به طور کلی، تا هنگامی که کارگر بر روی زمین ایستاده است، توانایی انجام کار تا یک ارتفاع محدود را دارد. برای ایجاد قابلیت کار در ارتفاع، تجهیزات خاصی مورد نیاز است. حال هرچه این ارتفاع بیش تر باشد، بالتبع وسیله نیز بلندتر خواهد بود. گسترش روز…