داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست های فلزی

داربست های فلزی

داربست های فلزی

داربست های فلزی داربست های فلزی یک سازه های چوبی یا فلزی موقتی هستند که برای دسترسی به نقاط دشوار به هنگام ساخت یا تعمیر ساختمان‌ها و دیگر سازه‌ها بکار می‌رود. داربست ها که از میله‌های فلزی و چوبی ساخته می‌شوند گاه به عنوان تکیه‌گاه برای بخشی از دیگر سازه‌ها…