داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست و چالش

چالش های داربست

چالش های داربست

چالش های داربست نگهداشتن وتخلیه لوازم داربست فلز حدود20درصدصدمات متعلق به داربست فلزی مربوط به احداث  وپیاده کردن داربست می باشد. عمومی ترین مشکل کوتاهی در سکوی کار برای کارگران استفاده کننده در زمان نصب طبقه ی بعدی داربست می باشد. انجام کارروی یک یادوتخته روی داربست مناسب نمی باشد…