داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست چکشی(داربست فلزی یکتا)

داربست چکشی(داربست فلزی یکتا)

داربست چکشی(داربست فلزی یکتا)

یک نوع داربست که از اتصال قطعات منفصلی مثل لوله های عمودی داربست،مهار(سنجاقی)،پاشنه،پیچ تنظیم شکل می گیرد و تحمل باربری نسبتاً بالایی دارد. به دلیل نحوه بسته شدن قطعات وقفل شدن آنها به یکدیگر درناحیه اتصال قفل کن و سنجاقی وضربه پذیری توسط چکش نام داربست چکشی به آن اطلاق میگردد.