داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست چکشی ( ستاره ای )