داربست فلزی یکتا 09123506429

داربست کوتاه

داربست فلزی کوتاه

داربست فلزی کوتاه

در ساختمانهای با ارتفاع کم و در قسمت های داخلی، از داربست های کوتاه وسبک استفاده می کنند. معمولا در این مورد دو عدد بشکه و یک یا دو تخته زیر پا قرار می دهند.