داربست فلزی یکتا 09123506429

رعایت نکات در داربست بندی

رعایت نکات در داربست بندی

رعایت نکات در داربست بندی

اجرای داربست فلزی باید به نحوی صورت گیرد تا کوچکترین خللی در انجام کارگران پیش نیاید و هیچ مساله ای باعث آسیب دیدن این عزیزان نگردد. مسلما رعایت نکات ایمنی به هنگام اجرای داربست فلزی کمترین و البته مهمترین نکته ای است که بایستی توسط شرکت مربوطه انجام پذیرد.