داربست فلزی یکتا 09123506429

ظرفیت عملی داربست

داربست فلزی و ظرفیت عملی آن

داربست فلزی و ظرفیت عملی آن

نکته مهم این است که منظور از ظرفیت بهینه داربست باید :نوع لوله داربست و بست های استاندارد داربست و همچنین گروه نصب داربست فلزی بسیار کاربلد و مورد قبول باشند .