داربست فلزی یکتا 09123506429

محاسبه قیمت داربست

داربست فلزی و محاسبه هزینه اجرای داربست

داربست فلزی و محاسبه هزینه اجرای داربست

برای محاسبه ی متراژ داربست نما طول در ارتفاع کار ضرب می شود. داربست هایی که برای هیئات نصب می شوند به صورت طول در عرض در ارتفاع محاسبه می شوند.