داربست فلزی یکتا 09123506429

نصب داربست(داربست فلزی یکتا)

نصب داربست(داربست فلزی یکتا)

نصب داربست(داربست فلزی یکتا)

اجرای داربست بسیار مهم بوده و می بایست توسط افراد ماهر و با تجربه صورت بگیرد. همه ی نکات باید در راستای ایمنی و پایداری داربست باشند.
الف: ستون های داربست باید روی مکان محکم و دارای ایستایی بالا باشد.