داربست فلزی یکتا 09123506429

نکاتی در مورد ایمنی در کار داربست

نکاتی در مورد ایمنی در کار داربست

نکاتی در مورد ایمنی در کار داربست

انواع پوشش مناسب برای افرادی که مشغول در کار نصب داربست فلزی هستند:

دستکش: انواع و اقسام دستکش ها در بازار و برای کارها و صنایع مختلف موجود می باشد اما دستکشی که در کار داربست باید مورد استفاده قرار گیرد