داربست فلزی یکتا 09123506429

نکات ایمنی در نصب

نکات ایمنی مهم در نصب داربست

نکات ایمنی مهم در نصب داربست

محيط كار از چهار جزءانسان ، تجهيزات، مواد ومحيط تشكيل شده است. مهمترين مسئله در يك محيط كار ايجاد يك محيط ايمن مي باشد كه جهت ايجاد اين محيط اقدامات بسياري از آموزش پرسنل گرفته تا حفاظ گذاري دستگاه صورت مي پذيرد.