داربست فلزی یکتا 09123506429

چالش

چالش های داربست

چالش های داربست

چالش های داربست نگهداشتن وتخلیه لوازم داربست فلز حدود20درصدصدمات متعلق به داربست فلزی مربوط به احداث  وپیاده کردن داربست می باشد. عمومی ترین مشکل کوتاهی در سکوی کار برای کارگران استفاده کننده در زمان نصب طبقه ی بعدی داربست می باشد. انجام کارروی یک یادوتخته روی داربست مناسب نمی باشد…