داربست فلزی یکتا 09123506429

کفراژ بندی

فرق کفراژ و داربست در چیست؟

فرق کفراژ و داربست در چیست؟

کُفراژ بندی جهت ایجاد پایه‌های نگهداری قالب‌های بتنی سنگین اجرا می‌شود. در ساختمان‌های معمولی یا مواردی که نشست قالب بر اثر بتن ریزی از اهمیت زیادی برخوردار نیست.