داربست فلزی یکتا 09123506429

گاردیل داربست چیست؟

گاردیل داربست چیست؟

گاردیل داربست چیست؟

گاردریلها در طرف باز ودر دو انتهای داربست باید نصب گردند.در صورتی که فاصله سکو از کار بیش از 14 اینچ باشد علاوه بر گاردریل باید از کمربند ایمنی نیز استفاده شود